Referat af møde den 18.jan.2010

Bestyrelsesmøde mandag, den 18. januar 2010. kl. 17.00

Til sted:      

 • Vibeke
 • Ove
 • Bent
 • Birgitte (deltog i ca. ½-delen af mødet)
 • Gunnar
 • Jørn C.

Afbud fra:  

 • Michael
 • Jørgen
 • Jan  
 • Repræsentant fra Slagelse kommune deltog ikke i mødet.

Referent:    

 • Jørn C.          

Dagordenen:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra december

3. Tilbagemelding v/ Michael og Jørn C., fra kontakt til

 • Midtsjællands Motorsportsklub
 • Slagelse In-line Klub
 • B 73

4. Tilbagemelding v/Vibeke fra kontakt til Kultur- og Fritidsudvalg

5. Samarbejdsaftalen med Slagelse Kommune

6. Folkeoplysningsudvalg (på byrådets dagsorden den 25. januar)

7. Indstilling til priser – SIRs Rolle

8. Ungdomssponsorat

9. Indstilling til TV2 øst repræsentantskab

10. DIF’s regionsmøde 11. marts 2010

11. SIR repræsentantskabsmøde, 20. april 2010 kl 19.00

På valg er:

 • Vibeke Toft Müller       
 • Michael Sørensen
 • Ove Sandholdt            
 • Gunnar Uth
 • Jan Møller Pedersen    

12.   Eventuelt

1:   Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:

 •       Nyt punkt 12    Mail fra Skælskør Gymnastikforening
 •       Nyt punkt 13    Hjemmeside
 •       Nyt punkt 14    Nyt fra Sports Team Slagelse
 •       Nyt punkt 15    Økonomi/regnskab 2009
 •       Nyt punkt 16    Eventuelt

2: Referat fra møde i december blev godkendt.  BM indlægger referatet på hjemmesiden.

3:Tilbagemelding fra MS og JCN fra de 3 klubber omkring læserbrevet i Sjællandske.

Kendetegnende for indlægget i avisen, at de alle 3 var enige om at når der i SIR regi havde været afholdt møder syntes de at det havde været med en negativ/nedladende tone overfor forvaltningen.

Som besluttet på december mødet var der enighed om, at dialogen skulle søges sådan at alle 3 klubber deltog i et møde med os (SIR bestyrelse).

JCN forsøger at kontakte de 3 og få afholdt møde i uge 5.

4: VTM havde været i dialog (mail) med den nye udvalgsformand Anders Nielsen, og foreslået et møde. AN har svaret at han gerne ville dialogen men endnu ikke klædt på, men først ville sætte sig ind i stoffet forinden. Derudover var der forsøgt møde med øvrige og Troels Christensen havde indvilget og mødet var forløbet på en god måde hvor der bl.a. blev drøftet tilretning af samarbejdsaftalen efter det nye folkeoplysningsudvalg.

Det blev aftalt at sende mail til alle i de nye udvalg, at vi i SIR så frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Se nedenfor:

” Til Kultur- og Fritidsudvalget

Vi har i Slagelse Idrætsråd (der er breddeidrættens paraplyorganisation) netop afholdt årets første møde. Her besluttede vi at kontakte jer, med henblik på at få en dialog om tilretning af den tidligere samarbejdsaftale imellem Slagelse Kommune og Slagelse Idrætsråd, således at den tager højde for at vi nu får et Folkeoplysningsudvalg.

Som I måske ved har vi allerede taget kontakt til Anders Nielsen og Troels Christensen for en uformel dialog.

Vi ser frem til et godt samarbejde omkring breddeidrætten i Slagelse i de næste 4 år”

5: Usikkerhed om at samarbejdsaftalen er opsagt, da det ikke ses at have været besluttet i udvalget.

VTM alene fået brev - kort før jul fra Niels O. Ide kunne være at SIR-medlem blev tilforordnet.

6: Vi afventer byrådsmødet den 25. januar 2010, hvorefter vi genoptager vores indspark fra vores høringssvar.

Det er stadig vigtigt at fremhæve at omkring 90% af samtlige kommuner har et Idrætsråd.

7: Idrætspriserne blev drøftet og da tingene er udeladt på hjemmesiden – redaktionelle ændringer -afventer vi ligeledes byrådsmødet samt udvalgets 12-12 møde.

8: Det blev vedtaget at give til ungdomsarbejdet i Slagelse Hockey Klub og Sørby Volleyballklub. 7.500 kr. til hver.

9: SIR indstiller følgende til TV2 Øst’s repræsentantskab:

 •       BM med VTM som suppleant
 •       JCN med MS som suppleant

10: DIF afholder regionsmøde den 11. marts 2010, og her skal der indvælges en repræsentant. Alle     

bedes overveje til næste besyrelsesmøde om dette valg. Herudover informer VTM om man deltager til selve mødet.

11: Følgende svar er givet:

 • Vibeke Toft Müller      
  (genopstiller ikke)
 • Ove Sandholdt              
  (genopstiller)
 • an Møller Pedersen      
  (genopstiller ikke)

Michael og Gunnar bedes give besked på næste møde

12: Skælskør Gymnastikforening – det blev vedtaget at JD tager kontakt til forvaltningen.

13:Hjemmesiden opdateres. JCN forsøger igen – alternativt tages fat i Martin.

Høringssvar indlægges på siden. De seneste mødereferater indlægges også.

14: Et par nye sponsorer er på vej ind og det ser ud til at alle ”gamle” forlænger sponsoraterne.

15: Udkast for regnskabsåret 2009 udviser et mindre underskud på cirka 4.000 kr. og vi har pr.    31/12-2009 en egenkapital på 26.000 kr. Derudover fremvistes også regnskaber på Slagelse Skøjtefond og SIR’s Ungdomsfond.

16: Der blev orienteret om Lady Walk, som afholdes i Skælskør den 31. maj