Beretning 2011

Beretning for Slagelse Idræts Råd 2011

Endnu et år er gået og det er tid til at holde vores årlige repræsentantskabsmøde.

Som fortalt ved sidste års repræsentantskabsmøde er vores ledestjerner i Slagelse Idræts Råd – at vi vil

  • fremme vores idrætsliv i Slagelse Kommune
  • påvirke og varetage idrættens interesser i de sammenhænge, hvor det er naturligt

Vi har således vedtaget, at vi i Slagelse Idræts Råd som arbejdsmål – har:

at vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for klubliv og udøvelse af de forskellige idrætsgrene, det gælder både bredde og elite.

Og vi tror i Slagelse Idræts Råd på at en åben og konstruktiv dialog er de væsentligste midler til at opnå de bedste resultater og rammer for idrætslivet i vores kommune.

Vi er også af den opfattelse, at der hvor det giver merværdi, kan vi i fællesskab – altså sammen med jer foreninger – sammen støtte og råde altså hvor det giver merværdi for foreningen.

 

Lokale dialogmøder

Det er årsagen til at vi har prioriteret vigtigheden af vores årlige dialogmøder rundt om i kommunen.

Vi synes her det er vigtigt at vi fra bestyrelsen kommer ud til  lokalområdet og hører om hvilke ting som I har gang i og hvilke udfordringer der er.

Møderne blev i efteråret 2011 afholdt i:

  • Sørbymagle
  • Skælskør
  • Vemmelev
  • Korsør
  • Slagelse

Selvom vi godt kunne tænke os endnu større fremmøde, repræsenterer de fremmødte idrætsledere 8.000 foreningsmedlemmer og derfor tror vi at dialogen egentlig er repræsentativt for kommunens idrætsforeninger.

Det er en anledning til, at få Jeres synspunkter og indspark og de vil så indgå i prioriteringen af vores indsatser fremover.

Et af de hovedområder der har været i talesat i efteråret – var skolelukninger. Og vi fra Slagelse Idræts Råd ønsker stadig at kommunens politikere tænker på hvorledes lukninger vil påvirke idrætslivet, inden beslutninger om skolelukninger tager fart.

Specielt om det vil betyde, at der skal ske genhusning af os foreninger og hvor det skal ske.

Vi ønsker fra idrættens side stadig her et svar på hvad konsekvenserne bliver?

 

Idrætspolitik og visioner for området I vores kommune

For år tilbage har der I de gamle kommuner været dialog og holdninger til politik på idrætsområdet.

Vi er fra idrætsrådets side meget optaget af, at vi får drøftet og vedtaget en idrætspolitik I Slagelse Kommune, sådan at vi får en klar vision og dermed en klar retning for vores idræt.

Det vil også betyde, at vi får lettere ved at prioriterer, hvis der skal ske modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter eller der er tale om nye.

Ja så er det nemmere valg ikke mindst for vores politikere og derfor vil vi gerne opfordre kommunen til at vi så snart det er muligt at få afholdt en idrætskonference, hvor netop idrætspolitikken sættes til debat.

 

Samarbejde med kommunen

Samarbejdsaftalen med kommunen kører nu på sit andet leveår og Kultur- og fritidsudvalget har igen for 2012 bevilget Idrætsrådet et årligt tilskud - således at vi ikke i SIR skal indkræve kontingent fra jer foreninger.

Hvilket vil sige at i stedet for at vi skal opkræve kontingent og anvende sparsomme ressourcer på det får vi et tilskud.

Derudover har vi haft en frugtbar dialog med forvaltningen omkring de fremadrettede forhold og vi er som sidste år sammen med kommunen omkring uddelingen af årets idrætspriser i kommunen.

I kommunalt regi er ligeledes vi med i en række styre- og arbejdsgrupper.

Det gælder breddeidrætsprojektet, hvor vi sidder i både styregruppe men også i aktivitetsgruppen.

Her er der lige nu ”Hel fritid” der er sat i værk, hvor målet er at de unge som ikke i dag er en del af foreningslivet bliver aktiveret. For foreningerne betyder det, at bl.a. at der fra kommunens side gives tilskud til kontingent men også at ”Fritids-guider” i de første måneder henter den unge i skolen og følger den unge hjem og der kan være familiebesøg indbefattet.

Det gælder også omkring en ny foreningsportal, som kommer til at gælde for bookninger af lokaliteter og halfaciliteter fra 2013.

Både idrætsrådet og enkelte foreninger har givet forskellige indspark, hvor det væsentligste har været at gøre det nemt og enkelt for den enkelte fritidsleder. Princippet om en engang har været vigtigt. Det vil sige uanset om det gælder bookning af en kommunal hal, en hal som er selvejende eller det er en skolehal er det samme procedure.

Det synes vi i idrætsrådet er en klar forbedring for foreningslivet.

Det betyder også at medlemstilskud og information af bl.a. børneattester vil ske via denne portal.

Der er ingen tvivl om, at hvor de begrænsede ressourcer i Kultur og Fritid har været en flaskehals, vil vi foreninger opleve det som en klar serviceforbedring.

Slagelse Idræts Råd vil sammen med Kultur & Fritid afholde lokale implementeringsmøder i september og oktober måned i år.

Derudover vil vi være med omkring udvikling af en mobilapplication sådan at den kan anvendes når man står i idrætshallen eller lignende og kan hente et overblik.

 

Folkeoplysningsudvalg

I 2010 nedsatte kommunen et nyt folkeoplysningsudvalg. I alt er der i dag 12 medlemmer i folkeoplysningsudvalget.

3 er fra idrætten, og 2 af dem sidder i SIR’s bestyrelse – Anni Vilsgaard den ene og undertegnede den anden.

I 2011 har arbejdet primært været præget af 2 områder. Det ene har været omkring økonomi eller mere præcist budget 2012.

Det der her særligt interesserer os i idrætten er medlems- og lokaletilskud, men også tilskud til uddannelse er jo vigtig.

Efter vi kom med vores kommentarer på disse felter – lykkedes det at få påvirket det i en retning af at vi stort set har samme tilskudsregler i 2012 som i 2011.

Det andet område som vi har brugt mange ressourcer på i udvalget har været det at få overført mere ansvar og beslutningskompetence til Folkeoplysningsudvalget.

En arbejdsgruppe på 5 deltagere, hvor undertegnede var den ene, har vi i 2. Halvår af 2011 arbejdet på at få tilrettet ansvars-fordelingen.

Det er ligeledes blevet godkendt i byrådet og det kan vi i idrætten være meget tilfredse med.

At det så tilfældigvis også skete sideløbende med at Loven om folkeoplysning igen er blevet tilrettet med virkning fra 1. Januar 2012 har kun været en stor fordel.

Det har betydet, at folkeoplysningsudvalget fortsætter og med forøget styrke, således at flere beslutninger indenfor det frivillige og foreningsidrætten sker her.

Dette er til stor gavn for idrætslivet i vores kommune.

 

Nyhedsbreve og hjemmeside

Derudover har vi i 2010 og 2011 igangsat nyhedsbrevet.

Endelig har flere og flere brugt vores hjemmeside og rubrikken omkring kontaktændring, er i 2011 anvendt hyppigt således at vores adresseregister opdateres.

Også i år skal der lyde et opråb herfra til jer foreninger idet at jeres kontaktperson skal videresende de oplysninger vi sender til jer tillige med at vi opfordre til at ajourføre kontaktperson og adresse når der sker skift i foreningen.

 

Fremtiden

Nu vil jeg vende mig imod vores fælles fremtid.

Jeg synes vi har et godt grundlag og har i det forgangne år virkelig haft arbejdshandskerne på.

For os foreningsfolk er det jo fritidsarbejde, og det skal alle mindes om det gælder både kommune, forvaltning og for den sags skyld medlemmer.

Og de vilkår vil vi i Idræts Rådet forsøge at gøre så gunstige som mulige.

Det er svært at drive forening, fordi der er mange andre tilbud der kæmper om nuværende og potentielle medlemmers gunst.

Der er nogle samfundsvilkår der således gør det svært at skaffe frivillige.

Som nogle måske ved – gennemførte Danmarks Idræts Forbund sidste en undersøgelse og her oplever over 70% af foreningerne at ”folk er for optaget af deres eget – til at engagere sig i frivilligt arbejde” og sikkert som en klassiker at lidt over 65% mener at ”opgaverne hænger på for få personer”.

En ting er at vi skal forsøge at forbedre vilkårene for os foreningsfolk om omverdenen

– men i nogle sammenhænge må vi foreningsfolk altså også kigge lidt indad.

Derfor er det ledelsesmæssige islæt vigtig – bl.a. hvordan får vi motiveret andre i foreningen. Her vil vi fortsat arbejde for, at der i folkeoplysningsudvalget sættes fornødne midler af, til frivillige lederes fortsatte lederuddannelse.

Endelig håber vi at de årlige dialogmøder – som føromtalt – bliver det rum hvor vi fortsat kan få inspiration til hvordan sammenhængskraften i vores kommune skal være.

Vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med jer idrætsforeninger.

Derudover vil vi som tidligere sagt gerne yde Råd og dåd der hvor det giver merværdi i forhold til lige præcis jeres forening.