Beretning 2010

Beretning for SIR 2010 - 24. marts 2011

Endnu et år er gået og det er tid til at holde vores årlige repræsentantskabsmøde.

Sidste år indvalgtes jo 3 nye bestyrelsesmedlemmer i vores bestyrelse. Og det har været en ideel anledning til egentlig at få startet med et nyt hold og nogle nye tanker og ideer.

Vi har derfor drøftet vores ”fundament” indgående og har drøftet hvor vi vil hen og hvordan.

Det vi i Slagelse Idræts Råd vil:

 • fremme vores idrætsliv i Slagelse Kommune
 • påvirke og varetage idrættens interesser i de sammenhænge, hvor det er naturligt

 

Vi har således vedtaget, at vi i Slagelse Idræts Råd som arbejdsmål – har:

at vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for klubliv og udøvelse af de forskellige idrætsgrene, det gælder både bredde og elite.

Og måden det skal ske på er:

At vi tror på at en åben og konstruktiv dialog er væsentlige midler til at opnår de bedste resultater og rammer for idrætslivet i vores kommune.

Vi mener, at der hvor det giver merværdi, kan vi i fællesskab – altså sammen med jer foreninger – sammen støtte og råde altså hvor det giver merværdi for foreningen.

Derfor har vi vedtaget følgende slogan:

”Sammen løfter vi idrætten”.

Det har været bestyrelsens rammeaftale, hvor de fleste ting egentlig også er nævnt i vores vedtægter og dermed har det så vores arbejdsgrundlag.

 

Derudover har opgaverne været mange, men fællesnævneren har været:

 • Dialog

 

Det vil sige konstruktiv dialog med:

 • Kommunen ( her tænker jeg på administrationen eller forvaltningen)
 • Kultur- og fritidsudvalget
 • Idrætsforeningerne

 

Samarbejdsaftale

Det har selvfølgelig været afgørende, at vi fik etableret en ny samarbejdsaftale med kommunen. Samarbejdsaftalen blev underskrevet kort før sommerferien sidste år.

Det blev en 3-årig aftale, hvilket er et godt udgangspunkt for vores videre samarbejde. Kultur- og fritidsudvalget vedtog således også at give Idrætsrådet et årligt tilskud - således at vi ikke i SIR skulle indkræve kontingent fra jer foreninger. Hvilket vil sige at i stedet for at vi skal opkræve kontingent og anvende sparsomme ressourcer på det får vi et tilskud.

Herudover har vi vedtaget en række tiltag, hvor vi kommer til at deltage i udvalgsarbejde, bl.a. i kommunens nye turnusanalyse, hvilket vi hilse særdeles velkomment og et årligt dialogmøde, som er planlagt inden sommerferien.

Derudover har vi haft en frugtbar dialog med forvaltningen omkring de fremadrettede forhold og vi er ligeledes med i planlægningen omkring uddelingen af årets idrætspriser i kommunen, som i øvrigt afholdes 12. Maj 2011 i Slagelse Musikhus.

 

Lokale dialogmøder

Det sidste punkt omkring dialog med jer foreninger, har vi som et nyt tiltag startet op med lokale dialogmøder i

 • Dalmose
 • Sørbymagle
 • Vemmelev
 • Korsør
 • Skælskør
 • Slagelse

 

Og de første 4 møder er afholdt. Vi har mærket stor tilfredshed blandt de fremmødte klubber og disse indspark gør at vi vil gøre det til en tilbagevendende årlig begivenhed i nærområderne dvs. så tæt på jer som muligt.

Det er en anledning til, at få Jeres synspunkter og indspark og de vil så indgå i prioriteringen af vores indsatser fremover.

PO 10

Nyhedsbreve og hjemmeside

Derudover har vi – som noget nyt – igangsæt nyhedsbreve som vi har udgivet nogle stykker af og det er tanken at fortsætte med dem.

Endelig er vi i færd med at få tilrettet vores hjemmeside og har bl.a. på forsiden oprettet kontaktændring, hvilket allerede en række foreninger har benyttet sig af.

Et opråb herfra til jer foreninger skal være at jeres kontaktperson skal videresende de oplysninger vi sender til jer.

 

Folkeoplysningsudvalg

For et år siden blev kommunens nye 13 mands store folkeoplysningsudvalg nedsat.

3 er fra idrætten, og 2 af dem sidder i SIR’s bestyrelse – Anni Vilsgaard den ene og undertegnede den anden. Endelig er Flemming Pedersen observatør for idrætten.

En ting er at vedtage visioner på dette område, men den afledte økonomi har fyldt meget i udvalgsarbejdet – og det er som sådan jo fornuftigt nok.

Omkring kommunernes besparelser blev der i perioden 11-19. Januar i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse for Danmarks Idræts Forbund – som blev udsendt til 8.500 foreninger, og heraf svarede over 4.000 foreninger dvs. en svarprocent på 48% - egentlig en pæn svarprocent. I region Sjælland svarede 641 foreninger.

Som det kan ses af planchen bag mig oplevede 59% af foreningerne i Region Sjælland at de ville blive ramt. Noget mere end landsresultatet hvor 43% af alle foreninger var ramt af kommunale besparelser.

Den måde man oplevede besparelserne på kan ses på næste planche, hvor at ikke mindre end 65% af de sjællandske foreninger oplever mindre aktivitetstilskud.

På en delt anden plads – med 28% får de sjællandske foreninger mindre i støtte til leje af faciliteter.

Og endeligt omkring de kommunale faciliteter fortæller 21% af de sjællandske foreninger, at der er øgede gebyrer for brug af kommunale faciliteter.

Disse forhold har også været et af de store emner i Folkeoplysningsudvalget.

Kommunens økonomiudvalg udstak en budgetbesparelse på 75 mio.kr. for alle udvalg, men kultur- og fritidsudvalgets driftsudgifter alene udgør 135 mio.kr. udaf de samlede driftsudgifter på noget over 4 mia.kr. var den foreslåede budgetbesparelse på næsten 5 mio.kr. procentvis jo helt ude af proportioner.

Men vores indflydelse via FOU har gjort at den oprindelige tiltænkte besparelse på ikke mindre end 49% eller knap 5 mio.kr. blev ændret til en langt mere spisbar løsning. Og via den vej føler jeg virkelig at vi i udvalget har påvirket til gavn for vores idrætsliv.

Som de fleste ved er oplægget nu - ved uændret medlemstal - at medlemstilskuddene for 2011 bliver:

0-18 år 350 kr. og

19-25 år får 175 kr.

Prøveordningen over 65 år bortfaldt.

Baggrunden var som bekendt generelt "offentlige" besparelser, heriblandt også i Slagelse Kommune.

 

I vores over 200 foreninger dyrker omkring halvdelen af kommunens borgere idræt og vi havde jo gerne set at foreningernes økonomi ikke blev forværret.

 

Omvendt bør vi jo også fra idrættens side tage ansvar og synes egentlig at vi kan være tilfredse trods lokaletilskuddet nedsættes fra 90% til 85% i 2011.

 

Samlet set er vi ikke glade for besparelserne, men vi er dog også nødt til at se "forretningen" Danmarks samlede økonomi i øjnene og set i forhold til det - kan vi leve med de nye satser.

 

Fremtiden

Nu vil jeg vende mig imod vores fælles fremtid.

Jeg synes vi har et godt grundlag og nu skal have arbejdshandskerne på, men blot med mere fokus på fremtiden.

For os foreningsfolk er det jo fritidsarbejde, og det skal alle mindes om det gælder både kommune, forvaltning og for den sags skyld medlemmer.

Og de vilkår vil vi i Idræts Rådet forsøge at gøre så gunstige som mulige.

Vi ser også frem til at komme med i bl.a. udvalgsarbejdet omkring kommunens turnusanalyse ikke mindst så facilitetsanalysen fra 2010 kommer i spil.

En anden ting……

Det er en stor opgave at rekruttere nye ledere i de kommende år og det vil være et indsatsområde vi vil have fokus på.

Frivillighedsundersøgelsen fra 2010 kiggede jo på vores foreningsliv og frivillighed i idrætsforeningerne.

Det er svært at drive forening, fordi der er mange andre tilbud der kæmper om nuværende og potentielle medlemmers gunst.

Der er nogle samfundsvilkår der således gør det svært at skaffe frivillige. Som det kan ses af planchen oplever over 70% af foreningerne at ”folk er for optaget af deres eget – til at engagere sig i frivilligt arbejde” og sikkert som en klassikere at lidt over 65% mener at ”opgaverne hænger på for få personer”.

En ting er at vi skal forsøge at forbedre vilkårene for os foreningsfolk om omverdenen

– men i nogle sammenhænge må vi foreningsfolk altså også kigge lidt indad.

Er der nogle interne ting som vi kan gøre anderledes. I tidligere omtalte undersøgelse kan det på planchen ses ”at det er ikke vores skyld”!?

Kun 5-10% synes at interne forhold kan ændres.

Her skal vi nok alle tage ”spejlet” frem og evaluerer om det er korrekt.

Men

Især de tunge poster i foreningen kan være svært at få besat. Som det kan ses på planchen, er det især kasserer og formandsposten det kan være svært at få besat, idet knap 55% svarede at disse 2 poster er svære at rekruttere til.

Dernæst kommer Trænere/instruktør til vores børn og unge, hvor også halvdelen siger det er svært at rekruttere til.

Derfor har vi også senere i aften inviteret Lars Møller som vil fortælle m’ere om … vi har andre håndtag at gribe i omkring rekruttering af frivillige.

Et tredie fokusområde vil være rent ledelsesmæssigt. For det første at prise de mange frivillige der gør et kæmpe arbejde i vores foreninger og dem skal vi alle virkelige skønne på.

I den retning, vil vi holde seancer der kan klæde vores ledere og trænere på til at håndtere nutidens unge, som bl.a. en fremtidsforsker kalder ”popstars-generationen”.

De handler anderledes og har et noget andet værdisæt end os der har været med i mange år.

Endelig håber vi at de årlige dialogmøder – som føromtalt – bliver det rum hvor vi får fingrene godt ned i mulden i vores idrætsliv i vores kommune. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med jer idrætsforeninger.

Derudover vil vi som tidligere sagt gerne yde Råd og dåd der hvor det giver merværdi i forhold til lige præcis jeres forening.

 

Jeg vil slutte beretningen af med at sige kommunen og forvaltningen tak for samarbejdet og vi i SIR ser frem til det fortsatte konstruktive samarbejde.

Vi håber ligeledes på et godt fremadrettet samarbejde med det nye og større Kultur- og fritidsudvalg.

Tak til Gerlev Idrætshøjskole og Finn Berggren for at I ville lægge hus til os igen i år.

Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og åbenthjertigt samarbejde i året der er gået – tak for det.