Repræsentantskabsmøde 2009

Referat af repræsentantskabsmøde 2009.

Afholdt på Gerlev Idrætshøjskole 15. april 2009.

1. Leon Ringbo blev valgt til dirigent.

 

Det blev konstateret, at mødet ikke var lovligt varslet jfr. vedtægternes §8.

 

Generalforsamlingen besluttede ensstemmigt at gennemføre mødet som lovligt, idet det blev pointeret, at indkaldelsen var lagt ind på hjemmesiden 5. marts. Klubberne havde 5. april fået mail og der var orienteret gennem pressen.

 

2. 26 foreninger var repræsenteret med 34 stemmeberettiget

 

3. Formandens beretning.

 

Beretningen er lagt ind på hjemmesiden som selvstændigt punkt.

 

4. Regnskabet blev forelagt og godkendt. SIR har en egenkapital på ca. 30.000 kr.

 

5. Præstation af nye foreninger i 2008: FS Hashøj

 

6. Kontingentet er fortsat 0 kr.

 

Under punktet blev diskuteret om der skulle være et mindre kontingent.med det mål at klubberne skulle føle et større tilhørsforhold til SIR.

 

Eggeslevmagle IF anbefalede os at se i øjnene, at ”ting tager tid” og at politikerne behøvede mere tid efter kommunesammenlægningen.

 

7. Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Vor nye fritidschef Susanne Docherty kom med en kort præsentation af sig selv og sine visioner/ideer i det fremtidige samarbejde. Susanne vil vise, at hun har handling bag ordene, og hun forventede et godt samarbejde med de øvrige i forvaltningen og alle foreningerne.

 

Midtsjællands sportsmotorklub skal afholde VM i 2009, 1 – 2 temadage.

 

Hvem vil være med ?

 

Hvem vil komme og vise hvem de er?

 

VM afholdes 25 – 26 juli og der er behov for 130 personer. Klubberne opfordres til ar sendeen mail.

 

8.Valg til bestyrelse:

 

på valg var:

 

Birgitte Müthel

 

Jørgen Dedenroth

 

Bent Hansen

 

Torben Hansen

 

3 førstnævnte blev genvalgt

 

Jørn C. Nielsen – ny i bestyrelsen i stedet for Torben Hansen

 

Ikke på valg:

 

Vibeke Toft Müller

 

Michael Sørensen

 

Ove Sandholdt

 

Gunnar Uth

 

Jan Møller Pedersen

 

Suppleant

 

Peter Tingsgaard

 

Genvalgt

 

Bestyrelsen finder selv en 2. suppleant

 

Revisorer

 

Lis Kornerup

 

Pia Jensen, BTK Hashøj

 

Revisorsupleant

 

Lone Thybo

 

alle 3 genvalgt

 

Eventuelt

 

Vibeke Toft Müller takkede Torben Hansen for et godt arbejde i bestyrelsen.. Torben er blevet formand for Dansk Campingforbund.

 

Efter generalforsamlingen var der debat med deltagelse af repræsentanter for de politiske partier.

 

Debatten var

 

”Partiernes holdning til prioritering og organisering af idrætten i Slagelse Kommune”

 

I panelet sad:

 

Steen Knuth, Jørgen Andersen, Niels O, Jens Jørgensen og Allan Nicolaisen

Der kom mange gode synspunkter og der var i panelet fuld enighed om, at idræt skal gøres til en naturlig del af vor livsstil og derfor skal grundlægges i de første år i skolerne.Vort lokalområde har rigeligt at byde på.

 

Fælles for de fleste indlæg var,

  • At der skal holdes fast i idrætten
  • At samvær og sundhed sættes højt
  • At der er en tro på, at foreningerne i vil et Idrætsråd i Slagelse Kommune- også i fremtiden
  • At det er vigtigt at finde et fælles mål
  • At det er vigtigt hallerne er åbne, når der er behov for det
  • At skolernes idrætsfaciliteter er mangelfulde mange steder i Kommunen
  • At der skal ”tænkes” Gerlev, når der skal etableres ny børnehave
  • At foreningerne skal være en naturlig forlængelse af skolen
  • At de fleste partier vil bredde og elite


 

Debatten gav grobund for samarbejde – det er vigtigt at vi bruger hinanden. Samarbejde er en stor udfordring i forhold til embedsmændene og politisk.

 

Aftenens debat var det første møde i den kommende valgkamp. Der er nu tilført flere resourcer til forvaltningen. Der skal skabes en organisation, der kan løse de opgaver der er – og vil komme i kommunen. De vil fastholde et højt tilskudsniveau – der vil være krav om stabilitet i anlægsbudgetterne.

 

Aftenens debat foregik i en positiv ånd. Den viste at politikerne har mange gode visioner, som vi alle ser frem til at samarbejde om.

 

Formanden Vibeke Toft Müller, takkede for fremmødet og takkede politikerne . Aftenen viste os, at der virkelig er mulighed for et visionært og godt samarbejde omkring vort fælles ”projekt”, Idrætten og foreningslivet i Slagelse Kommune.