Beretning SIR 2008

Jeg vil starte min beretning lidt utraditionelt i det jeg gerne vil byde velkommen til Slagelse Kommunes nyansatte kultur- og fritidschef, Susanne Docherty. Vi ser frem til et godt samarbejde, som vi tror på kan rette op på de trængsler, vi har været igennem, i de forgangne år, siden storkommunens etablering.

Det generelle

Når jeg ser tilbage på det år, der netop er gået, synes jeg ligesom sidste år at udviklingen er gået langsomt, og at resultaterne har været få. Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes for os at få idrætsrådet placeret som et naturligt idrætspolitisk forum i forhold til politikerne, forvaltning og foreninger, og derigennem få startet et samarbejde hvor rollerne er defineret.

Kommunerne har forskellige ambitionsniveauer i forhold til hvor meget indflydelse og kompetence byråd og udvalg er indstillede på at overdrage til et Idrætsråd. I Slagelse Kommune synes det ikke at være så højt!

Idrætsrådets opgaver kan være enkle og hovedsageligt af rådgivende karakter i forhold til det politiske og administrative niveau. Idrætsrådet udtaler sig så f.eks.om opgaver, rådgiver omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi osv.

Idrætsrådet kan også udføre administrative opgaver og servicere foreningerne. Det kan være fordeling af lokaler, administration af tilskudsordning, redigering eller udarbejdelse af ekstern kommunikation, eventuelt en hjemmeside og endeligt kan de vejlede omkring personaleadministration, ansættelsesforhold i foreningerne. Det kræver at Idrætsrådet har en egentlig administration med ansat personale.

Vi har faktisk søgt fritidsudvalget om at få økonomi så vi selv kunne ansætte en medarbejder, da vi synes, at ressourcerne i Forvaltningen er alt for få. Vi får flere klager over den langsommelige eller manglende sagsbehandling der er i Forvaltningen. Det er vores opfattelse, at Slagelse meget gerne vil tale om idrættens som en vigtig del af kommunens politik, men at der ikke sættes tilstrækkeligt med ressourcer bag de fine ord. Vi har i den grad brug for en velbemandet Fritidsforvaltning, hvor der er rum til både at servicere jer som foreninger, samt at udvikle projekter til gavn for idrætten i Slagelse Kommune. Hvordan vi kommer dertil skal Slagelse kommune beslutte, men definitionen af Idrætsrådet opgaveportefølje, skal under alle omstændigheder ske i et samarbejde imellem Fritidsdvalget, forvaltningen og Idrætsrådet og respekteres af alle parter.

Det er ikke lykkedes for os. endnu

Vi har overvejet at foreslå jer at vedlægge idrætsrådet, men er kommet til den konklusion, at Slagelse kommune fortjener et velfungerende Idrætsråd.

Vi har indgået en formel samarbejdsaftale med Fritidsudvalget i Slagelse Kommune om samarbejdet med idrætsrådet. Aftalen burde sikre, at Idrætsrådet bliver hørt i alle væsentlige og principielle sager i forhold til idrætslivet, forinden disse sager behandles i fritidsudvalget eller byrådet.

Desværre må vi konstatere at det ikke rigtigt at lykkedes os at få operationaliseret aftalen og dermed få etableret et bæredygtigt samarbejde med Fritidsudvalg og Forvaltning.

Slagelse Idrætsråd er som I =ed en paraplyorganisation for kommunens idrætsforeninger. Som sådan skal vi samarbejde med det politiske niveau og forvaltningen. Vi skal i den sammenhængvaretage foreningernes interesser, men hvordan sikrer vi os at I som repræsenterer foreningerne kender vores eksistens?

Da vi blev etableret 3 år tilbage på et velbesøgt stormøde, besluttede vi at vi at søge Slagelse Kommune om driftstilskud og derved undgå at opkræve kontingent hos klubberne. Dette gjorde vi for at undgå en masse administration, men nu stiller vi os selv spørgsmålet om et betalingsforhold imellem os og jer faktisk kunne have bidraget til tættere relationer.

Vi har i bestyrelsen drøftet om at indføre kontingent til Idrætsrådet. Fordelen ville være at vi sikre et positivt tilvalg af medlemskab hos foreningerne. Med mange dokumenterede medlemmer ville vi måske stå stærkere overfor det politiske udvalg. En anden fordel ville være, at vi hele tiden ville være opdaterede med kontaktinformationer om foreningerne.

Ulempen er at det giver en masse administration, at skulle registrere foreningerne og opkræve kontingent. Vi vil gerne løbende have informationer om jeres foreninger i form af kontaktoplysninger, medlemsoplysninger etc. Det kunne støtte kommunikationen imellem os og jer en hel del. Vi vil derfor overveje at stille et forslag om indførelse af kontingent til næste år, men vil rigtigt gerne høre jeres opfattelse af spørgsmålet.

Det specifikke

I slutningen af 2007 startede vi i samarbejde med DIF og Slagelse Kommune et idrætslederakademi. Dette blev afviklet =ver 9 gange med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra nogle af vores foreninger. akademiet, der blev økonomisk støttet af Slagelse Kommune, blev evalueret rigtigt positivt af deltagerne og det blev besluttet at tilbyde jer endnu et akademi, således at flere foreninger kunne få glæde heraf. Det blev aftalt imellem DIF, forvaltningen og SIR at programmet skulle udvikles og markedsføres i fællesskab. Desværre glemte forvaltningen at inddrage os i arbejdet og markedsføringen blev foretaget alt for sent, så kurset måtte aflyses, p.g.a. for få tilmeldinger.

Medlemstilskuddet til vores foreninger er blevet bevaret på samme høje niveau som sidste år. Det er til navn for foreningernes arbejde, og vi er alle meget glade over at det kan fastholdes.

Det er også rigtigt positivt at Her er kommet gang i nogle anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Her tænker jeg på bygningen af atletikstadion i Korsør og på etableringen af kunstgræsplænen i Sørby. Nu venter vi spændt på resultatet af facilitetsundersøgelsen som =DU er i gang med at udarbejde over idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, samt på hvorledes resultaterne af denne vurderes af vores politikere og embedsfolk. Vi anser såvel udvikling af området som vedligeholdelse af eksisterende faciliteter som meget væsentligt.

Mht. facilitetsudvikling har der også været lavet research i forhold til en udbygning af Slagelse Kommunes svømmehaller samt flytning af grønne baner i Slagelse. Vi håber meget, at der vil blive lavet nogle helhedsorienterede vurderinger af de forslag, der er udarbejdet, =g at vi kan undgå at der går gammeldags sognerådspolitik i beslutningerne.

Ud over samarbejdet med klubberne og Slagelse Kommune har SIR også andre berøringsflader:

Niels Christiansen, tidligere bestyrelsesmedlem i SIR, har siddet i Landudvikling Slagelse som idrættens repræsentant. Hans deltagelse i dette forum skulle sikrer at idrætten indtænkes i de initiativer der tages. Der skal i slutningen af april være nyvalg til bestyrelsen, og vi håber fortsat at kunne få indflydelse med en repræsentant der.

Vi har en plads i Sports Team Slagelses bestyrelse, og sikrer hermed en sammenhæng imellem de tiltag der =ker på eliteområdet i forhold til SIR.

Jeg er netop genvalgt til DIF’s Repræsentantskab, som regionens repræsentant for idrætsrådene i region Sjælland. Vi har i SIR besluttet, at vi forhold til den landsdækkende idrætspolitik fortsat vil være synlige. Derfor stillede SIR =gen i år mig op til posten som Region Sjællands repræsentant, hvor jeg blev valgt for endnu en 1 års periode. Vi søger herigennem på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber og sætte fokus på Slagelse Kommune.

DIF laver også nogle rigtig gode og inspirerende møder, som vi alle i Idrætsrådene i Danmark inviteres til og kan drage nytte af i det idrætspolitiske arbejde


Fremtid

For at slutte hvor jeg startede, så ser vi optimistisk på fremtiden. Der er ansat en ny chef for vores forvaltning, som forhåbentligt kan tiltrække de nødvendige ressourcer til at understøtte og ikke mindst at udvikle vores område.

Vi står over for et kommunalvalg, hvor det bl.a. er op til os at få politikerne til at sætte idrætten på dagsordenen. Vi har sørget for at I allerede i aften kan få stillet de spørgsmål til kandidaterne som ligger jer på sinde.

Det er vores helt klare overbevisning, at der i også i de kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen og energien er i klubberne hvis de bliver støttet i en positiv ånd.

Vi vil fra SIR gøre hvad vi kan =or at komme til at fungere som den demokratiske paraplyorganisation, der i konceptet er lagt op til fra DIF’s side.

Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.slagelseidraetsraad.dk. Derudover har vi samlet de af jeres e-mailadresser vi har kunnet finde, hvilke vi vil bruge i kommunikationen fremover.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til vores øvrige samarbejdspartnere, herunder politikere og forvaltning.

Endeligt vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i året der gik .

Vibeke Toft Müller,

formand for SIR