Beretning SIR 2008.

SIR har nu eksisteret i 2 år, og når jeg ser tilbage på det år, der netop er gået, synes jeg at udviklingen er gået langsomt, og at resultaterne har været få.

 

I SIR’s bestyrelse har vi arbejdet med organiseringen af idrætten i den nye kommune. Vi har haft mange frugtbare diskussioner og er kommet videre i den proces, der betyder, at vi kan se kommunen som én samlet størrelse.

 

Vi har ihærdigt forsøgt at få et samarbejde med vores politiske udvalg – Fritidsudvalget - men det har været svært. Jeg tror at det skyldes at ikke alle politikerne kender traditionen med at have en paraplyorganisation som samarbejdspartner. Selv om SIR og Fritidsudvalget i maj måned sidste år, underskrev en samarbejdsaftale, er denne ikke blevet respekteret, og SIR har ikke haft de muligheder for at rådgive udvalget og repræsentere idrætten som ligger i konstruktionen med en paraplyorganisation. Udvalget er gået uden om SIR i mange sager, og der hvor emner er blevet sendt til høring hos SIR, har vi sjældent eller slet ikke fået feed-back på vores høringssvar.

 

Denne mangel på samarbejde havde den konsekvens, at da Fritidsudvalget inviterede SIR til møde i februar måned i år, foreslog vi at SIR blev nedlagt, så Forvaltning og politikere selv kunne udpege de repræsentanter fra idrætten, de havde brug for i forskellige sammenhænge.

På dette møde fik vi fra Forvaltningens side medhold i at vi havde haft dårlige arbejdsbetingelser. Politikerne i Fritidsudvalget udtrykte et klart ønske om at SIR skulle fortsætte sit arbejde, og vi har nu den aftale, at vi efter dette repræsentantskabsmøde skal gennemgå samarbejdsaftalen med Forvaltningen og finde en form som kan give os den fornødne opbakning. Vi ser således frem til bedre arbejdsforhold for SIR i det kommende år.

 

Hvorfor skal en kommune som Slagelse så have et Idrætsråd?

I en kommune af denne størrelse er der heldigvis en stadig udvikling på idrætsområdet. Der skal vedligeholdes og nyetableres, hvilket giver behov for prioritering. Idrætsrådet er den politiske organisation, der skal sikre at politikerne får belyst forskellige vinkler i forhold til de beslutninger der skal tages.

Der nedsættes forskellige udvalg som skal rådgive politikerne. Hvis SIR er repræsenteret i disse udvalg er det vores opgave at sikre at alle interessenter bliver hørt. Eksempelvis problemstillingen omkring det nye sygehusbyggeri på fodbold- og hockeybanerne midt i Slagelse. I første omgang nedsattes et udvalg af økonomiudvalget til at udpege et velegnet område til nyetablering af grønne baner. Her var kun SB&I repræsenteret. Det gav selvfølgeligt straks reaktioner til SIR i form af spørgsmål fra andre berørte klubber, om hvorfor de ikke var repræsenteret. Det er vigtigt at politikerne lærer at indtænke paraplyorganisationen i disse faser. Når først en specialplanlægning af en svømmehal eller nogle fodboldbaner skal udarbejdes er det ikke os som idrætspolitikere, men derimod specialisterne der skal til, og dem har vi mange af i jeres klubber.

SIR har også andre opgaver af repræsentativ karakter.

  • Jeg sidder i DIF’s Repræsentantskab, som regionens repræsentant for idrætsrådene i region Sjælland. Vi har i SIR besluttet at vi forhold til den landsdækkende idrætspolitik fortsat vil være synlige. Derfor stillede SIR igen i år mig op til posten som Region Sjællands repræsentant, hvor jeg blev valgt for en 2 års periode. Vi søger herigennem på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber og sætte fokus på Slagelse Kommune.
  • Niels Christiansen sidder i Landudvikling Sjælland som idrættens repræsentant. Hans deltagelse i dette forum sikrer at idrætten indtænkes i de initiativer der tages.
  • Jeg sidder med i Sports Team Slagelses bestyrelse, og sikrer hermed en sammenhæng imellem de tiltag der sker på eliteområdet i forhold til SIR.
  • Niels og jeg sidder som Idrættens repræsentanter i Fritidsrådet. I relation til Fritidsrådet er jeg nødt til at knytte en kommentar. Vi har fra SIR en klar mening om, at det er nødvendigt, at vi er tættere på Fritidsudvalget end pladsen i Fritidsrådet giver mulighed for. Vi vil gerne have mulighed for løbende at have en dialog med udvalget, når der er væsentlige ting på dagsordenen. Vi er klart den største gruppe inden for fritidsområdet, idet vi repræsenterer ca. 25.000 mennesker organiseret i 125 foreninger. Dette synspunkt er der nu blevet lyttet til i Fritidsudvalget, og alt tyder på at vi fremover vil få mulighed for en tættere dialog med udvalget. Vi håber at det reelt er lykkedes at blive accepteret, som jeres repræsentanter af vores politikere, og vi kan mærke at flere og flere foreninger gør brug af SIR som foreningernes repræsentanter. Det er en rigtig positiv udvikling.


 

Vi har i det forgangne år haft en tæt kontakt til DIF omkring arbejdet i vores idrætsråd. Vi har haft en temadag, hvor en af DIF’s konsulenter har inspireret os som bestyrelse, til hvordan vi kan gøre vores arbejde bedre.

DIF har også i samarbejde med SIR og Slagelse Kommune planlagt og gennemført det kursus der hedder Idrættens Lederakademi, Der er et kursus over 9 gange der startede i november og afsluttes i maj måned – et kursus som blev tilbudt til alle kommunens idrætsforeninger og som 10 foreninger tog imod.

 

SIR besluttede at bakke op omkring STS’s ansøgning om at Slagelse kunne blive eliteidrætskommune i Team Danmark regi. På trods af mange timers arbejde med ansøgningen lykkedes det ikke. Selv om vi fik afslag pga. manglende faciliteter samt manglende potentiale i de TD støttede idrætsgrene, fik vi noget ud af det i idrætten. Der blev budgetteret med en idrætskoordinator i Forvaltningen og den stilling er netop ved at blive besat i disse dage. Lad os håbe at vi derigennem får styrket vores klubber i Slagelse.

 

 

Det er vores helt klare overbevisning, at der i det kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen hos klubberne er til stede, så nu skal organiseringen bringes på plads. Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.slagelseidraetsraad.dk.

 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til politikere og embedsmænd for samarbejdet i året der gik, med håbet om at det vil være mere frugtbart i året der kommer.

Endeligt vil jeg gerne samt mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i året der gik

 

Vibeke Toft Müller,

formand for SIR