Referat af repræsentantskabsmøde 2007

af Birgitte Muthel

Referat af repræsentantskabsmøde

24. april 2007

Gerlev Idrætshøjskole

 

1

Valg af dirigent

Poul Hangler blev valgt til dirigent

2

Konstatering af medlemmernes repræsentation

Der var mødt 25 stemmeberettigede

3

Bestyrelsens beretning

VTM aflagde beretning om det første år i SIR. Beretningen er lagt ind som selvstændigt punkt under referater

 

4

Regnskab

Regnskabet blev præsenteret af Ove Sandholdt.

Årets overskud var kr. 1.197,40

Regnskabet er revideret og der var ingen bemærkninger fra de fremmødte medlemmer.

5

Præsentation af medlemsforeninger

Alle medlemsforeningerne præsenterede sig kort

6

Fastsættelse af kontingent

SIR søger og vil få midler fra kommunen – kontingentet er derfor fastsat til 0 kr.

7

Indkomne forslag

ingen

8

Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse:

 Bent Hansen
 Torben Hansen
 Jøren Dedenroth
 Birgitte Müthel

….var alle på valg – og blev genvanlg

Suppleanter:

Peter Tengsgård og Jan Møller Pedersen blev valgt

 

9

Valg af revisorer og suppleant

Revisorer og suppleant blev genvalgt

 

10

Eventuelt

Niels Christiansen orienterede om, at VTM var valgt til DIF`s repræsentantskab. Der vælges en enkelt repræsentant fra hver region.

DIF vil uddele en gavecheck hvert år til en af de ildsjæle, der gør en forskel i det frivillige arbejde. Indstillingen/ansøgningen vil komme til at ligge på SIR`S hjemmeside – men det første år har bestyrelsen valgt. I år blev det Lis Hansen (repræsenteret ved Inge) Lis har på 15 år har formået at bringe medlemstallet fra 15 til 200 i Eggeslevmagle Idrætsforening for 60+. Inge takkede mange gange for prisen og de flotte ord.

Skælskør Hallen holder 25 års jubilæum i oktober.

DR1 lukker ned for sportsudsendelserne. Hvad kan vi gøre? Det blev anbefalet, at vi samlet skulle rette henvendelse til Kulturministeren

Flere af repræsentanterne for de fremmødte klubber havde kommentarer og betragtninger til det fremtidige arbejde i den nye storkommune – og med SIR.

Lis Bager udtrykte på politikernes vegne tillid til at de kunne få et godt fremtidigt samarbejde med SIR. ”Selv en svær fødsel kan gi et smukt barn” var hendes kommentar.

Claus Hansen fra Skælskør Sportsfiskerforening siger ”kør” til bl.a. eliteidræt – ”det smitter”

Kaj Ulrich havde spørgsmål til forvaltningen – men der afholdes møde snart – hvorfor resultat af dette møde afventes, da det forventer at gi svar på mange af de sp. der er.

 

 

 

Niels O havde et kort indlæg om arbejdet i storkommunen. Reformen var nok en større opgave end først antaget.  Men holdningen er, at det ikke var gået helt skidt. Der er skabt samarbejdsrelationer, Der er beslutninger, der skal skæres til. Forvaltningen opfordrer til, at vi sammen løser opgavene ikke blot påpeger disse. Der er taget hul på fritidspolitikken – men stort arbejde venter forude. Der afholdes orienteringsmøde den 22. maj. Niels o indrømmede at han gerne så en Idrætsbørneinstitution her på Gerlev.

Ansøgning til ”Eliteidrætskommune” er lavet. Vort oplæg bliver mindst lige så godt som det, de andre har. Niels O udtrykte at tilskudspolitikken på lokaleområdet ikke altid er mest hensigtsmæssigt.. Medlemstilskuddet skal udvides – aldersmæssigt for 0-25 år. Håb om budgetterne på det område kan udvides.

Niels O Sluttede sit indlæg med en positiv historie om Eggeslevmagle, der selv har stået for renovering af omklædningsrum/forsamlingshus.

Flere af foreningerne havde kommentarer og bemærkninger til indlægget, bl. a. forslag om at ændre tilskud til 60+

Der blev opfordret til at al korrespondance fra forvaltningen til klubberne skulle ske pr. mail.

Poul Hangler, konsulent i DGI afsluttede repræsentantskabsmødet med et inspirerende indlæg om Idrætsklubbernes situation i Danmark efter kommunesammenlægningen og om de udfordringer og muligheder, der er for Idrætsklubberne i fremtidens Danmark.

Antallet af idrætsudøvere er stigende – men udenfor foreningerne. Folk vil selv bestemme hvornår de vil dyrke idræt. Jogging og styrketræning er eksploderet – hvor medlemmer i andre idrætsgrene er faldende. Det er derfor nødvendigt vi i klubberne lærer at tænke anderledes. Det skal være attraktivt for de unge at være idrætsleder. Det vil udvikle og gi ekstra plusser i et fremtidigt CV. Indlægget satte mange tanker i gang. Hvad kan vi gøre anderledes, hvad kan vi i klubberne gøre for de kommende ledere osv.

-/bm