Formandens beretning 2006

Vibeke Toft Müller

Beretning SIR 2007.

 

Det første år for SIR er gået, og når jeg ser tilbage på året, der gik, synes jeg på den ene side, at vi har nået mange ting, og på den anden side at det er gået meget langsomt, og at resultaterne har været få.

 

I SIR’s bestyrelse har vi fra dag et arbejdet med organiseringen af idrætten i den nye kommune. Vi har haft mange frugtbare diskussioner og er kommet rigtigt langt i den proces, der betyder, at vi kan se kommunen som én samlet størrelse.

 

Vi har allerede fra september 2006 forsøgt at få en dialog med vores politiske udvalg, men der må vi nok erkende, at vi var alt for tidligt ude, hvilket gav en lidt uheldig start på vores samarbejde. Politikerne var på det tidspunkt slet ikke klar til at indgå i en dialog med os, som foreningernes paraplyorganisation SIR, og tage stilling til principperne for fordeling af de kommunale ressourcer.

 

Vores stemme blev heller ikke hørt, da vi udtrykte ønske om at få et Folkeoplysningsudvalg. Vi måtte nøjes med et Fritidsråd, et råd – helt uden budget – som Fritidsudvalget kan høre, hvis man ønsker det. I Fritidsrådet sidder der 2 fra oplysningsforbundene, 2 fra BUS, 2 fra handikaporganisationerne, 2 fra de uorganiserede foreninger, 2 fra Fritidsudvalget og så 2 fra SIR.

SIR’s repræsentanter i Fritidsrådet er SIR’s næstformand Niels Christiansen og undertegnede. Formand for Fritidsrådet er Sanne Salomonsen fra oplysningsforbundene, mens Niels fra SIR er næstformand.

Hovedopgaven i Fritidsrådet i øjeblikket er at udarbejde et oplæg til en Fritidspolitik, herunder en idrætspolitik. Det er Fritidsudvalgets mål, at have en fritidspolitk klar til politisk godkendelse omkring nytår.

 

Vi har fra SIR en klar mening om, at det er nødvendigt, at vi er tættere på Fritidsudvalget end pladsen i Fritidsrådet giver mulighed for. Vi vil gerne have mulighed for løbende at have en dialog med udvalget, når der er væsentlige ting på dagsordenen. Vi er klart den største gruppe inden for fritidsområdet, idet vi repræsenterer ca. 25.000 mennesker organiseret i 125 foreninger.

Dette synspunkt er der nu blevet lyttet til i Fritidsudvalget, og alt tyder på at vi fremover vil få mulighed for en tættere dialog med udvalget. Vi er blevet accepteret, som jeres repræsentanter af vores politikere, og vi kan mærke at flere og flere foreninger gør brug af SIR som foreningernes repræsentanter. Det er en rigtig positiv udvikling.

 

I en nydannet kommune hvor der skal nyorganiseres, nytænkes, nyetableres o.s.v. er der brug for en stærk og velbemandet Forvaltning. Vi har fra flere måneder før 1. januar og igennem hele første kvartal været forstående og overbærende i forhold til Forvaltningens manglende ressourcer, der har været årsag til at de ikke har kunnet leve op til de mange opgaver de stilles overfor.

På sidste møde i Fritidsrådet blev det besluttet at prøve at gøre ledelsen opmærksom på at de arbejdsopgaver der ligger i Forvaltningen er større end personalet kan klare. Der har været rigtigt mange klager over Forvaltningen, og vi synes derfor, at det er rimeligt at gøre ledelsen klart, at situationen er uholdbar. Forvaltningens samarbejdspartnere er bl.a. de frivillige, og hvis de hele tiden skal løbe ind i en overbelastet Forvaltning, mister vi vores ildsjæle og det vil være synd for os alle.

 En anden samarbejdspartner er politikerne. Politikerne vil gerne lave en fritidspolitik, men hvis ikke der er nogen til at skrive den, bliver den jo ikke til noget. Hvis ikke der kommer styr på fordelingspolitikker, den kommunale hjemmeside og idrætfaciliteterne, kan vi som brugere slet ikke overskue vores eget område. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til Slagelse Kommune om at styrke Fritidsforvaltningen.

 

SIR er også politikernes samarbejdspartner, når der skal prioriteres indenfor anlægsinvesteringer. Derfor vil vi meget gerne modtage de ønsker og behov, I har i klubberne, så vi kan prøve at danne os et overblik over området. Jeg ved at I snarest vil blive tilskrevet af Slagelse Kommune vedr. dette, så I må endelig bruge lidt tid og energi på at argumentere for de behov I måtte have.

 

SIR har en repræsentant i Sports Team Slagelse. Sports Team Slagelse understøtter klubber, der har eliteidrætsudøvere eller kandidater. Slagelse Kommune har valgt at fortsætte støtten til STS i den nye kommune med kr. 300.000. Derudover er der 12 erhvervssponsorer, der hver især giver 50.000kr. Det er klart vores opfattelse, at eksistensen af STS, som en kommunalt og privat sponseret organisation, giver udtryk for, at der er opbakning til såvel eliteidrætten som breddeidrætten i Slagelse Kommune.

 

Vi er i SIR af den overbevisning, at idrætten vil komme til at spille en endnu større rolle i fremtidens Slagelse. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.sir2006.dk.

 

I forhold til den landsdækkende idrætspolitik, har vi i SIR besluttet at vi vil være synlige. Derfor stillede SIR mig op til posten som Region Sjællands repræsentant i Danmarks Idrætsforbunds Repræsentantskab, hvor jeg blev valgt ind. Vi søger således på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber i Slagelse Kommune.

Via Sports Team Slagelse er vi i øjeblikket involveret i udarbejdelsen af en ansøgning til Team Danmark om at gøre Slagelse til en af Danmarks 20 elitekommune. Projektet er endnu kun i startfasen idet ansøgningen ikke har været til politisk godkendelse i Slagelse Byråd. Vi håber at få en sådan godkendelse igennem inden sommerferien.

 

Det er vores helt klare overbevisning, at der i det kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen er tilstede, så nu skal organiseringen bringes på plads. Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til politikere og embedsmænd for samarbejdet i året der gik.

Endeligt vil jeg gerne takke pressen for et godt samarbejde, samt mine bestyrelseskolleger, som alle bidrager til gode og effektive bestyrelsesmøder, i en rar atmosfære.

 

Vibeke Toft Müller, formand for SIR