Vedtægter2020-09-13T08:01:11+02:00

VEDTÆGTER FOR SLAGELSE IDRÆTS RÅD.

§ 1 Idrætsrådets navn og hjemsted
Idrætsrådets navn er Slagelse Idræts Råd (SIR). Idrætsrådets hjemsted er Slagelse kommune.

§ 2 Idrætsrådets formål
Idrætsrådets formål er, at

  • fremme idrætslivet i kommunen,
  • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene,
  • virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
  • varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.
  • løse rådgivende opgaver i forhold til det politiske og administrative niveau i kommunen omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi etc.

§ 3 Medlemmer
Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Slagelse kommune, opnår kommunal godkendelse, og hvis vedtægter opfylder betingelserne for at være medlem af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF ), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytte-foreninger (DDS)  samt Dansk Firma Idrætsforbund kan optages som medlem.

§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar.

§ 5 Kontingent
Kontingentbetaling er indtil videre ophørt (Slagelse Kommune giver i stedet et tilskud) – såfremt det skal opkræves skal det foreslåes og godkendes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmødet. Eventuelle indbetalingsterminer og opkrævningsformer fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse skader idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion. Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde. Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten jf. § 15.

§ 7 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger kan møde med én stemmeberettiget repræsentant. Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer kan møde med to stemmeberettigede repræsentanter. Medlemsforeninger med flere end 500 aktive medlemmer kan møde med tre stemmeberettigede repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8 Ordinært repræsentantskabsmøde eller Årsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet indkaldes via nyhedsbrev og via Slagelse Idræts Råds hjemmeside med mindst 4 ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og op til 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på Slagelse Idræts Råds hjemmeside 8 dage før repræsentantskabsmødet.

§ 9 Repræsentantskabsmødets eller Årsmødets ledelse
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Ved afstemning på repræsentantskabsmødet er almindelig stemmeflertal gældende, dog kræves til vedtægtsændringer samt eksklusion 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ti medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.

§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen er Idrætsrådet daglige ledelse og repræsenterer rådet i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende ad hoc opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Når referatet er godkendt lægges det på Idrætsrådets hjemmeside. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Idrætsrådet i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 9 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentant-skabsmøde. De 5 ud af de 9 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Valgbare er alle medlemmer af medlemsforeningerne jfr. § 3. Der skal foreligge skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der bør tilstræbes en geografisk spredning af bestyrelsens medlemmer, så hele kommunens interesser er dækket.

§ 12 Regnskab
Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsregnskab for det foregående år til revisorerne. Årsregnskabet forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse jfr. §8 og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Årsregnskab udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 13 Revision
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning på resultatet af den udførte revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 Tegning og hæftelse
Idrætsrådet tegnes af formand og næstformand i forening. Økonomiske dispositioner kan delegeres til kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse på mere end 25.000 kr. skal forelægges og godkendes af repræsentantskabet. Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Idrætsrådet.

§ 15 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Opløsning
Bestemmelse om Idrætsrådet opløsning kan kun foretages af repræsentantskabet på et ordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte afgivne stemmer er for forslaget. Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal en evt. formue anvendes til idrætslige formål efter repræsentantskabets beslutning. Ovennævnte vedtægter blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 29. marts 2006 og senere ændret og godkendt på repræsentantskabsmøderne den 20. april 2010, 19. marts 2015 og 3. september 2020.