Repræsentantskabsmøder2020-10-11T12:36:45+02:00

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2020

Til medlemmerne
Som tidligere meddelt af mail af 23. maj 2020 indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 på Gerlev Idrætshøjskole.

Aftenens program
Kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent og referent
2. Konstatering af medlemmernes repræsentation
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleanter
8. Eventuelt

På valg er:
Henrik Lauritsen
Olav Olsen
Ove Sandholdt
Søren Nielsen

Forslag til nyvalg:

Gitte Gjedsted (Korsør Ro- og Kajakklub)

Ej på valg er:
Gunnar Uth
Nicklas L. Frederiksen
Jørn C. Nielsen

Forslag til nyvalg for et år:

Vibeke O. Rasmussen (Skælskør Gymnastikforening)

På valg er suppleanten:
Lars Rasmussen

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
På valg er:
Jacob Tranegaard og Ole Rishøj

På valg er revisorsuppleant:
Lis Kornerup

Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Referater og beretninger

Referat af repræsentantskabsmøde i Slagelse Idræts Råd – 22. Marts 2012 på Gerlev Idrætshøjskole

1) Lars Thurø Møller blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2) 18 klubber var repræsenteret – med 24 stemmeberettigede

3) Bestyrelsens beretning godkendt

4) Regnskabet blev godkendt.

5) Præsentation af 2 nye foreninger:
FF forening, Slagelse (Nordbyen kultur- og fritidsklub)
Foreningen cykling Storebælt, Korsør

6) Da Slagelse Kommune giver administrationstilskud til Slagelse Idræts Råd, betales der ikke kontingent.

7) Der var ingen indkomne forslag

8) På valg er:

 • Anni Vilsgaard
 • Bent Fischer
 • Gunnar Uth
 • Ole Christensen
 • Ove Sandholt

Suppleanter:
Peter Tingsgaard og Michael Sørensen

Revisorer og revisorsuppleant:
Lis Kornerup og Pia Jensen. Suppleant: Lone Thybo

Alle blev genvalgt

9) Eventuelt:

Spar Nords Initiativpris:
Street Movement – formanden for Hashøj Idrætsforening modtog en check på kr. 5.000
Slagelse Atletikklub Delta modtog 5.000 til en højdespringsmadras
Der blev udtrykt en stor tak til Spar Nord for samarbejdet.

J. Dedenroth opfordrede til, at uddannelsestilskuddet kom op på max. igen at man skulle se på muligheden for kunststofbaner i hele kommunen. Udvalgsformand Ebbe Algren glædede sig over det positive samarbejde med SIR og kommunen og var meget positiv overfor fremtiden. Efter repræsentantskabsmødet holdt Asger Fredslund et spændende indlæg om sin tur med slædepatruljen Sirius. Der blev vist en fantastisk billedserie om turen og af den grønlandske natur og dyreliv. Turen tager 4 måneder og er på 7.500 km. Indlægget havde relation til ”det virkelige liv”, hvor Asger pointerede vigtigheden af at ”gå i hytte”

Dirigent Lars Thurø Møller
Ref. B. Müthel

Beretning for Slagelse Idræts Råd 2011
Endnu et år er gået og det er tid til at holde vores årlige repræsentantskabsmøde. Som fortalt ved sidste års repræsentantskabsmøde er vores ledestjerner i Slagelse Idræts Råd – at vi vil

 • fremme vores idrætsliv i Slagelse Kommune
 • påvirke og varetage idrættens interesser i de sammenhænge, hvor det er naturligt

Vi har således vedtaget, at vi i Slagelse Idræts Råd som arbejdsmål – har at vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for klubliv og udøvelse af de forskellige idrætsgrene, det gælder både bredde og elite. Og vi tror i Slagelse Idræts Råd på at en åben og konstruktiv dialog er de væsentligste midler til at opnå de bedste resultater og rammer for idrætslivet i vores kommune.

Vi er også af den opfattelse, at der hvor det giver merværdi, kan vi i fællesskab – altså sammen med jer foreninger – sammen støtte og råde altså hvor det giver merværdi for foreningen.

Lokale dialogmøder
Det er årsagen til at vi har prioriteret vigtigheden af vores årlige dialogmøder rundt om i kommunen. Vi synes her det er vigtigt at vi fra bestyrelsen kommer ud til  lokalområdet og hører om hvilke ting som I har gang i og hvilke udfordringer der er.

Møderne blev i efteråret 2011 afholdt i:

 • Sørbymagle
 • Skælskør
 • Vemmelev
 • Korsør
 • Slagelse

Selvom vi godt kunne tænke os endnu større fremmøde, repræsenterer de fremmødte idrætsledere 8.000 foreningsmedlemmer og derfor tror vi at dialogen egentlig er repræsentativt for kommunens idrætsforeninger.

Det er en anledning til, at få Jeres synspunkter og indspark og de vil så indgå i prioriteringen af vores indsatser fremover. Et af de hovedområder der har været i talesat i efteråret – var skolelukninger. Og vi fra Slagelse Idræts Råd ønsker stadig at kommunens politikere tænker på hvorledes lukninger vil påvirke idrætslivet, inden beslutninger om skolelukninger tager fart. Specielt om det vil betyde, at der skal ske genhusning af os foreninger og hvor det skal ske. Vi ønsker fra idrættens side stadig her et svar på hvad konsekvenserne bliver?

Idrætspolitik og visioner for området I vores kommune
For år tilbage har der I de gamle kommuner været dialog og holdninger til politik på idrætsområdet. Vi er fra idrætsrådets side meget optaget af, at vi får drøftet og vedtaget en idrætspolitik I Slagelse Kommune, sådan at vi får en klar vision og dermed en klar retning for vores idræt. Det vil også betyde, at vi får lettere ved at prioriterer, hvis der skal ske modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter eller der er tale om nye. Ja så er det nemmere valg ikke mindst for vores politikere og derfor vil vi gerne opfordre kommunen til at vi så snart det er muligt at få afholdt en idrætskonference, hvor netop idrætspolitikken sættes til debat.

Samarbejde med kommunen
Samarbejdsaftalen med kommunen kører nu på sit andet leveår og Kultur- og fritidsudvalget har igen for 2012 bevilget Idrætsrådet et årligt tilskud – således at vi ikke i SIR skal indkræve kontingent fra jer foreninger. Hvilket vil sige at i stedet for at vi skal opkræve kontingent og anvende sparsomme ressourcer på det får vi et tilskud. Derudover har vi haft en frugtbar dialog med forvaltningen omkring de fremadrettede forhold og vi er som sidste år sammen med kommunen omkring uddelingen af årets idrætspriser i kommunen.

I kommunalt regi er ligeledes vi med i en række styre- og arbejdsgrupper. Det gælder breddeidrætsprojektet, hvor vi sidder i både styregruppe men også i aktivitetsgruppen.

Her er der lige nu ”Hel fritid” der er sat i værk, hvor målet er at de unge som ikke i dag er en del af foreningslivet bliver aktiveret. For foreningerne betyder det, at bl.a. at der fra kommunens side gives tilskud til kontingent men også at ”Fritids-guider” i de første måneder henter den unge i skolen og følger den unge hjem og der kan være familiebesøg indbefattet. Det gælder også omkring en ny foreningsportal, som kommer til at gælde for bookninger af lokaliteter og halfaciliteter fra 2013. Både idrætsrådet og enkelte foreninger har givet forskellige indspark, hvor det væsentligste har været at gøre det nemt og enkelt for den enkelte fritidsleder. Princippet om en engang har været vigtigt. Det vil sige uanset om det gælder bookning af en kommunal hal, en hal som er selvejende eller det er en skolehal er det samme procedure. Det synes vi i idrætsrådet er en klar forbedring for foreningslivet. Det betyder også at medlemstilskud og information af bl.a. børneattester vil ske via denne portal.

Der er ingen tvivl om, at hvor de begrænsede ressourcer i Kultur og Fritid har været en flaskehals, vil vi foreninger opleve det som en klar serviceforbedring. Slagelse Idræts Råd vil sammen med Kultur & Fritid afholde lokale implementeringsmøder i september og oktober måned i år. Derudover vil vi være med omkring udvikling af en mobilapplication sådan at den kan anvendes når man står i idrætshallen eller lignende og kan hente et overblik.

Folkeoplysningsudvalg
I 2010 nedsatte kommunen et nyt folkeoplysningsudvalg. I alt er der i dag 12 medlemmer i folkeoplysningsudvalget. 3 er fra idrætten, og 2 af dem sidder i SIR’s bestyrelse – Anni Vilsgaard den ene og undertegnede den anden. I 2011 har arbejdet primært været præget af 2 områder. Det ene har været omkring økonomi eller mere præcist budget 2012. Det der her særligt interesserer os i idrætten er medlems- og lokaletilskud, men også tilskud til uddannelse er jo vigtig.
Efter vi kom med vores kommentarer på disse felter – lykkedes det at få påvirket det i en retning af at vi stort set har samme tilskudsregler i 2012 som i 2011.
Det andet område som vi har brugt mange ressourcer på i udvalget har været det at få overført mere ansvar og beslutningskompetence til Folkeoplysningsudvalget.

En arbejdsgruppe på 5 deltagere, hvor undertegnede var den ene, har vi i 2. Halvår af 2011 arbejdet på at få tilrettet ansvars-fordelingen. Det er ligeledes blevet godkendt i byrådet og det kan vi i idrætten være meget tilfredse med. At det så tilfældigvis også skete sideløbende med at Loven om folkeoplysning igen er blevet tilrettet med virkning fra 1. Januar 2012 har kun været en stor fordel. Det har betydet, at folkeoplysningsudvalget fortsætter og med forøget styrke, således at flere beslutninger indenfor det frivillige og foreningsidrætten sker her. Dette er til stor gavn for idrætslivet i vores kommune.

Nyhedsbreve og hjemmeside
Derudover har vi i 2010 og 2011 igangsat nyhedsbrevet. Endelig har flere og flere brugt vores hjemmeside og rubrikken omkring kontaktændring, er i 2011 anvendt hyppigt således at vores adresseregister opdateres. Også i år skal der lyde et opråb herfra til jer foreninger idet at jeres kontaktperson skal videresende de oplysninger vi sender til jer tillige med at vi opfordre til at ajourføre kontaktperson og adresse når der sker skift i foreningen.

Fremtiden
Nu vil jeg vende mig imod vores fælles fremtid. Jeg synes vi har et godt grundlag og har i det forgangne år virkelig haft arbejdshandskerne på. For os foreningsfolk er det jo fritidsarbejde, og det skal alle mindes om det gælder både kommune, forvaltning og for den sags skyld medlemmer. Og de vilkår vil vi i Idræts Rådet forsøge at gøre så gunstige som mulige. Det er svært at drive forening, fordi der er mange andre tilbud der kæmper om nuværende og potentielle medlemmers gunst. Der er nogle samfundsvilkår der således gør det svært at skaffe frivillige.

Som nogle måske ved – gennemførte Danmarks Idræts Forbund sidste en undersøgelse og her oplever over 70% af foreningerne at ”folk er for optaget af deres eget – til at engagere sig i frivilligt arbejde” og sikkert som en klassiker at lidt over 65% mener at ”opgaverne hænger på for få personer”.

En ting er at vi skal forsøge at forbedre vilkårene for os foreningsfolk om omverdenen – men i nogle sammenhænge må vi foreningsfolk altså også kigge lidt indad. Derfor er det ledelsesmæssige islæt vigtig – bl.a. hvordan får vi motiveret andre i foreningen. Her vil vi fortsat arbejde for, at der i folkeoplysningsudvalget sættes fornødne midler af, til frivillige lederes fortsatte lederuddannelse.

Endelig håber vi at de årlige dialogmøder – som føromtalt – bliver det rum hvor vi fortsat kan få inspiration til hvordan sammenhængskraften i vores kommune skal være.

Vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med jer idrætsforeninger. Derudover vil vi som tidligere sagt gerne yde Råd og dåd der hvor det giver merværdi i forhold til lige præcis jeres forening.

Generalforsamling, den 24. marts 2011  –  Slagelse Idræts Råd

 • Velkommen til klubberne v/formanden

På generalforsamlingen var 16 foreninger repræsenterer (19 stemmeberettigede)

 • Valg af dirigent: Advokat Lars Thurø Møller

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt via nyhedsbrev og Sirs hjemmeside

Regnskabet er ikke sendt med som beskrevet i vedtægterne. Der var ingen indsigelser mod at fortsætte generalforsamlingen.

 • Formandens beretning: godkendt
 • Regnskab v/ kasserer Ove Sandholdt: godkendt
 • Præsentation af 2 nye foreninger:
  • Korsør FC
  • Slagelse Floorball
 • Kontingent fortsætter uændret til kr. 0.
 • Der var ingen indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse:

Jørn C. Nielsen: genvalgt

Bent Hansen: genvalgt

Birgitte Müthel: genvalgt

Jørgen Dedenroth ønskede ikke genvalg.

I stedet blev Camilla L. Jensen, Ørslev Bjerge IF valgt for en 2-årig periode.

Flemming Petersen og Jesper Rasmussen ønskede ikke at fortsætte.

I stedet blev følgende valgt for en 1-årig periode:
Ole Christensen, Korsør Kartklub

Bent Fisker: Sørby IF

 • 2 suppleanter: Peter Tingsgaard og Michael Sørensen blev genvalgt
 • Revisorer: R.  Jensen og Lis Konnerup blev genvalgt
 • Revisorsuppleant Lone Thybo blev genvalgt
 • Eventuelt:

Formanden fra VKV Vestsjælland orienterede om en sag, klubben havde haft med kommunen i 2010. Problematikken er, at kommunen opkræver 550 kr. i halleje ved stævner. VKV havde fået en opkrævning på kr. 25.000. Sagen er sendt til statsforvaltningen. Det ses som en ”bombe” under klubbernes aktiviteter. Hvor mange rammes af denne regel? Hvor mange er allerede ramt? Klubberne skal være opmærksomme på disse nye regler der er vedtaget af fritidsudvalget.

VKV Vestsjælland ser det som problematisk, at nedskæringer sker på dette område, da det er unge mennesker, der rammes.

SIR afventer også afgørelsen fra statsforvaltningen.

Ole Quist: Roste formanden for beretningen. Tak til Jørn for positiv omtale af samarbejde med kommunen.

Kurt Petersen, Slagelse Firmasport: afventer svar på trivselsundersøgelse.

Kulturudvalget er indstillet på, at flytte noget kompetence over i FOU. Er glad for den positive ånd.

Slagelse Floorball: mangler udstyr – ønsker hjælp til hvordan man får det? Det er ikke et problem hos dem med frivillige ledere/trænere. Mon SIR kan hjælpe her?

Anni Vilsgaard: har deltaget i DIF`s konference. Der var stor fokus på netop dette område på kongressen. Flere af klubberne bliver berørt af de nye planer omkring flytning af grønne områder i forbindelse med Sikringen.

Jørn C. Nielsen: opfordrer klubberne til at tage kontakt til SIR, så vi måske bedre kan komme igennem med ønsker og holdninger. Kommunikationsdirektør sluttede generalforsamlingen med et spændende indlæg om D`frivillligt.

DIF`s ”Gør en forskel pris” modtog Benny Larsen. Benny var ikke til stede på generalforsamlingen og overrækkes senere.

Beretning for SIR 2010 – 24. marts 2011
Endnu et år er gået og det er tid til at holde vores årlige repræsentantskabsmøde. Sidste år indvalgtes jo 3 nye bestyrelsesmedlemmer i vores bestyrelse. Og det har været en ideel anledning til egentlig at få startet med et nyt hold og nogle nye tanker og ideer. Vi har derfor drøftet vores ”fundament” indgående og har drøftet hvor vi vil hen og hvordan.

Det vi i Slagelse Idræts Råd vil:

 • fremme vores idrætsliv i Slagelse Kommune
 • påvirke og varetage idrættens interesser i de sammenhænge, hvor det er naturligt

Vi har således vedtaget, at vi i Slagelse Idræts Råd som arbejdsmål – har at vi vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for klubliv og udøvelse af de forskellige idrætsgrene, det gælder både bredde og elite.

Og måden det skal ske på er:
At vi tror på at en åben og konstruktiv dialog er væsentlige midler til at opnår de bedste resultater og rammer for idrætslivet i vores kommune. Vi mener, at der hvor det giver merværdi, kan vi i fællesskab – altså sammen med jer foreninger – sammen støtte og råde altså hvor det giver merværdi for foreningen.

Derfor har vi vedtaget følgende slogan:
”Sammen løfter vi idrætten”.

Det har været bestyrelsens rammeaftale, hvor de fleste ting egentlig også er nævnt i vores vedtægter og dermed har det så vores arbejdsgrundlag. Derudover har opgaverne været mange, men fællesnævneren har været:

 • Dialog

Det vil sige konstruktiv dialog med:

 • Kommunen ( her tænker jeg på administrationen eller forvaltningen)
 • Kultur- og fritidsudvalget
 • Idrætsforeningerne

Samarbejdsaftale
Det har selvfølgelig været afgørende, at vi fik etableret en ny samarbejdsaftale med kommunen. Samarbejdsaftalen blev underskrevet kort før sommerferien sidste år. Det blev en 3-årig aftale, hvilket er et godt udgangspunkt for vores videre samarbejde. Kultur- og fritidsudvalget vedtog således også at give Idrætsrådet et årligt tilskud – således at vi ikke i SIR skulle indkræve kontingent fra jer foreninger. Hvilket vil sige at i stedet for at vi skal opkræve kontingent og anvende sparsomme ressourcer på det får vi et tilskud.

Herudover har vi vedtaget en række tiltag, hvor vi kommer til at deltage i udvalgsarbejde, bl.a. i kommunens nye turnusanalyse, hvilket vi hilse særdeles velkomment og et årligt dialogmøde, som er planlagt inden sommerferien.

Derudover har vi haft en frugtbar dialog med forvaltningen omkring de fremadrettede forhold og vi er ligeledes med i planlægningen omkring uddelingen af årets idrætspriser i kommunen, som i øvrigt afholdes 12. Maj 2011 i Slagelse Musikhus.

Lokale dialogmøder
Det sidste punkt omkring dialog med jer foreninger, har vi som et nyt tiltag startet op med lokale dialogmøder i

 • Dalmose
 • Sørbymagle
 • Vemmelev
 • Korsør
 • Skælskør
 • Slagelse

Og de første 4 møder er afholdt. Vi har mærket stor tilfredshed blandt de fremmødte klubber og disse indspark gør at vi vil gøre det til en tilbagevendende årlig begivenhed i nærområderne dvs. så tæt på jer som muligt. Det er en anledning til, at få Jeres synspunkter og indspark og de vil så indgå i prioriteringen af vores indsatser fremover.

PO 10

Nyhedsbreve og hjemmeside
Derudover har vi – som noget nyt – igangsæt nyhedsbreve som vi har udgivet nogle stykker af og det er tanken at fortsætte med dem. Endelig er vi i færd med at få tilrettet vores hjemmeside og har bl.a. på forsiden oprettet kontaktændring, hvilket allerede en række foreninger har benyttet sig af. Et opråb herfra til jer foreninger skal være at jeres kontaktperson skal videresende de oplysninger vi sender til jer.

Folkeoplysningsudvalg
For et år siden blev kommunens nye 13 mands store folkeoplysningsudvalg nedsat. 3 er fra idrætten, og 2 af dem sidder i SIR’s bestyrelse – Anni Vilsgaard den ene og undertegnede den anden. Endelig er Flemming Pedersen observatør for idrætten. En ting er at vedtage visioner på dette område, men den afledte økonomi har fyldt meget i udvalgsarbejdet – og det er som sådan jo fornuftigt nok.

Omkring kommunernes besparelser blev der i perioden 11-19. Januar i år gennemført en spørgeskemaundersøgelse for Danmarks Idræts Forbund – som blev udsendt til 8.500 foreninger, og heraf svarede over 4.000 foreninger dvs. en svarprocent på 48% – egentlig en pæn svarprocent. I region Sjælland svarede 641 foreninger.

Som det kan ses af planchen bag mig oplevede 59% af foreningerne i Region Sjælland at de ville blive ramt. Noget mere end landsresultatet hvor 43% af alle foreninger var ramt af kommunale besparelser. Den måde man oplevede besparelserne på kan ses på næste planche, hvor at ikke mindre end 65% af de sjællandske foreninger oplever mindre aktivitetstilskud.

På en delt anden plads – med 28% får de sjællandske foreninger mindre i støtte til leje af faciliteter.

Og endeligt omkring de kommunale faciliteter fortæller 21% af de sjællandske foreninger, at der er øgede gebyrer for brug af kommunale faciliteter. Disse forhold har også været et af de store emner i Folkeoplysningsudvalget.

Kommunens økonomiudvalg udstak en budgetbesparelse på 75 mio.kr. for alle udvalg, men kultur- og fritidsudvalgets driftsudgifter alene udgør 135 mio.kr. udaf de samlede driftsudgifter på noget over 4 mia.kr. var den foreslåede budgetbesparelse på næsten 5 mio.kr. procentvis jo helt ude af proportioner.

Men vores indflydelse via FOU har gjort at den oprindelige tiltænkte besparelse på ikke mindre end 49% eller knap 5 mio.kr. blev ændret til en langt mere spisbar løsning. Og via den vej føler jeg virkelig at vi i udvalget har påvirket til gavn for vores idrætsliv.

Som de fleste ved er oplægget nu – ved uændret medlemstal – at medlemstilskuddene for 2011 bliver:
0-18 år 350 kr. og
19-25 år får 175 kr.
Prøveordningen over 65 år bortfaldt.

Baggrunden var som bekendt generelt “offentlige” besparelser, heriblandt også i Slagelse Kommune. I vores over 200 foreninger dyrker omkring halvdelen af kommunens borgere idræt og vi havde jo gerne set at foreningernes økonomi ikke blev forværret. Omvendt bør vi jo også fra idrættens side tage ansvar og synes egentlig at vi kan være tilfredse trods lokaletilskuddet nedsættes fra 90% til 85% i 2011. Samlet set er vi ikke glade for besparelserne, men vi er dog også nødt til at se “forretningen” Danmarks samlede økonomi i øjnene og set i forhold til det – kan vi leve med de nye satser.

Fremtiden
Nu vil jeg vende mig imod vores fælles fremtid. Jeg synes vi har et godt grundlag og nu skal have arbejdshandskerne på, men blot med mere fokus på fremtiden. For os foreningsfolk er det jo fritidsarbejde, og det skal alle mindes om det gælder både kommune, forvaltning og for den sags skyld medlemmer. Og de vilkår vil vi i Idræts Rådet forsøge at gøre så gunstige som mulige. Vi ser også frem til at komme med i bl.a. udvalgsarbejdet omkring kommunens turnusanalyse ikke mindst så facilitetsanalysen fra 2010 kommer i spil.

En anden ting……
Det er en stor opgave at rekruttere nye ledere i de kommende år og det vil være et indsatsområde vi vil have fokus på.  Frivillighedsundersøgelsen fra 2010 kiggede jo på vores foreningsliv og frivillighed i idrætsforeningerne. Det er svært at drive forening, fordi der er mange andre tilbud der kæmper om nuværende og potentielle medlemmers gunst. Der er nogle samfundsvilkår der således gør det svært at skaffe frivillige. Som det kan ses af planchen oplever over 70% af foreningerne at ”folk er for optaget af deres eget – til at engagere sig i frivilligt arbejde” og sikkert som en klassikere at lidt over 65% mener at ”opgaverne hænger på for få personer”.

En ting er at vi skal forsøge at forbedre vilkårene for os foreningsfolk om omverdenen – men i nogle sammenhænge må vi foreningsfolk altså også kigge lidt indad.

Er der nogle interne ting som vi kan gøre anderledes. I tidligere omtalte undersøgelse kan det på planchen ses ”at det er ikke vores skyld”!? Kun 5-10% synes at interne forhold kan ændres. Her skal vi nok alle tage ”spejlet” frem og evaluerer om det er korrekt.

Men.. Især de tunge poster i foreningen kan være svært at få besat. Som det kan ses på planchen, er det især kasserer og formandsposten det kan være svært at få besat, idet knap 55% svarede at disse 2 poster er svære at rekruttere til. Dernæst kommer Trænere/instruktør til vores børn og unge, hvor også halvdelen siger det er svært at rekruttere til. Derfor har vi også senere i aften inviteret Lars Møller som vil fortælle mere om … vi har andre håndtag at gribe i omkring rekruttering af frivillige.

Et tredie fokusområde vil være rent ledelsesmæssigt. For det første at prise de mange frivillige der gør et kæmpe arbejde i vores foreninger og dem skal vi alle virkelige skønne på. I den retning, vil vi holde seancer der kan klæde vores ledere og trænere på til at håndtere nutidens unge, som bl.a. en fremtidsforsker kalder ”popstars-generationen”. De handler anderledes og har et noget andet værdisæt end os der har været med i mange år.

Endelig håber vi at de årlige dialogmøder – som føromtalt – bliver det rum hvor vi får fingrene godt ned i mulden i vores idrætsliv i vores kommune. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med jer idrætsforeninger. Derudover vil vi som tidligere sagt gerne yde Råd og dåd der hvor det giver merværdi i forhold til lige præcis jeres forening.

Jeg vil slutte beretningen af med at sige kommunen og forvaltningen tak for samarbejdet og vi i SIR ser frem til det fortsatte konstruktive samarbejde. Vi håber ligeledes på et godt fremadrettet samarbejde med det nye og større Kultur- og fritidsudvalg. Tak til Gerlev Idrætshøjskole og Finn Berggren for at I ville lægge hus til os igen i år. Afslutningsvis vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et godt og åbenthjertigt samarbejde i året der er gået – tak for det.

Referat af repræsentantskabsmøde 2009.

Afholdt på Gerlev Idrætshøjskole 15. april 2009.

1. Leon Ringbo blev valgt til dirigent.

Det blev konstateret, at mødet ikke var lovligt varslet jfr. vedtægternes §8.

Generalforsamlingen besluttede ensstemmigt at gennemføre mødet som lovligt, idet det blev pointeret, at indkaldelsen var lagt ind på hjemmesiden 5. marts. Klubberne havde 5. april fået mail og der var orienteret gennem pressen.

2. 26 foreninger var repræsenteret med 34 stemmeberettiget

3. Formandens beretning.

Beretningen er lagt ind på hjemmesiden som selvstændigt punkt.

4. Regnskabet blev forelagt og godkendt. SIR har en egenkapital på ca. 30.000 kr.

5. Præstation af nye foreninger i 2008: FS Hashøj

6. Kontingentet er fortsat 0 kr.

Under punktet blev diskuteret om der skulle være et mindre kontingent.med det mål at klubberne skulle føle et større tilhørsforhold til SIR.

Eggeslevmagle IF anbefalede os at se i øjnene, at ”ting tager tid” og at politikerne behøvede mere tid efter kommunesammenlægningen.

7. Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

Vor nye fritidschef Susanne Docherty kom med en kort præsentation af sig selv og sine visioner/ideer i det fremtidige samarbejde. Susanne vil vise, at hun har handling bag ordene, og hun forventede et godt samarbejde med de øvrige i forvaltningen og alle foreningerne.

Midtsjællands sportsmotorklub skal afholde VM i 2009, 1 – 2 temadage.

Hvem vil være med ?

Hvem vil komme og vise hvem de er?

VM afholdes 25 – 26 juli og der er behov for 130 personer. Klubberne opfordres til ar sendeen mail.

8.Valg til bestyrelse:

på valg var:

Birgitte Müthel

Jørgen Dedenroth

Bent Hansen

Torben Hansen

3 førstnævnte blev genvalgt

Jørn C. Nielsen – ny i bestyrelsen i stedet for Torben Hansen

Ikke på valg:

Vibeke Toft Müller

Michael Sørensen

Ove Sandholdt

Gunnar Uth

Jan Møller Pedersen

Suppleant

Peter Tingsgaard

Genvalgt

Bestyrelsen finder selv en 2. suppleant

Revisorer

Lis Kornerup

Pia Jensen, BTK Hashøj

Revisorsupleant

Lone Thybo

alle 3 genvalgt

Eventuelt

Vibeke Toft Müller takkede Torben Hansen for et godt arbejde i bestyrelsen.. Torben er blevet formand for Dansk Campingforbund.

Efter generalforsamlingen var der debat med deltagelse af repræsentanter for de politiske partier.

Debatten var

”Partiernes holdning til prioritering og organisering af idrætten i Slagelse Kommune”

I panelet sad:

Steen Knuth, Jørgen Andersen, Niels O, Jens Jørgensen og Allan Nicolaisen

Der kom mange gode synspunkter og der var i panelet fuld enighed om, at idræt skal gøres til en naturlig del af vor livsstil og derfor skal grundlægges i de første år i skolerne.Vort lokalområde har rigeligt at byde på.

Fælles for de fleste indlæg var,

 • At der skal holdes fast i idrætten
 • At samvær og sundhed sættes højt
 • At der er en tro på, at foreningerne i vil et Idrætsråd i Slagelse Kommune- også i fremtiden
 • At det er vigtigt at finde et fælles mål
 • At det er vigtigt hallerne er åbne, når der er behov for det
 • At skolernes idrætsfaciliteter er mangelfulde mange steder i Kommunen
 • At der skal ”tænkes” Gerlev, når der skal etableres ny børnehave
 • At foreningerne skal være en naturlig forlængelse af skolen
 • At de fleste partier vil bredde og elite

Debatten gav grobund for samarbejde – det er vigtigt at vi bruger hinanden. Samarbejde er en stor udfordring i forhold til embedsmændene og politisk.

Aftenens debat var det første møde i den kommende valgkamp. Der er nu tilført flere resourcer til forvaltningen. Der skal skabes en organisation, der kan løse de opgaver der er – og vil komme i kommunen. De vil fastholde et højt tilskudsniveau – der vil være krav om stabilitet i anlægsbudgetterne.

Aftenens debat foregik i en positiv ånd. Den viste at politikerne har mange gode visioner, som vi alle ser frem til at samarbejde om.

Formanden Vibeke Toft Müller, takkede for fremmødet og takkede politikerne . Aftenen viste os, at der virkelig er mulighed for et visionært og godt samarbejde omkring vort fælles ”projekt”, Idrætten og foreningslivet i Slagelse Kommune.

Jeg vil starte min beretning lidt utraditionelt i det jeg gerne vil byde velkommen til Slagelse Kommunes nyansatte kultur- og fritidschef, Susanne Docherty. Vi ser frem til et godt samarbejde, som vi tror på kan rette op på de trængsler, vi har været igennem, i de forgangne år, siden storkommunens etablering.

Det generelle

Når jeg ser tilbage på det år, der netop er gået, synes jeg ligesom sidste år at udviklingen er gået langsomt, og at resultaterne har været få. Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes for os at få idrætsrådet placeret som et naturligt idrætspolitisk forum i forhold til politikerne, forvaltning og foreninger, og derigennem få startet et samarbejde hvor rollerne er defineret.

Kommunerne har forskellige ambitionsniveauer i forhold til hvor meget indflydelse og kompetence byråd og udvalg er indstillede på at overdrage til et Idrætsråd. I Slagelse Kommune synes det ikke at være så højt!

Idrætsrådets opgaver kan være enkle og hovedsageligt af rådgivende karakter i forhold til det politiske og administrative niveau. Idrætsrådet udtaler sig så f.eks.om opgaver, rådgiver omkring idrætspolitik, faciliteter, økonomi osv.

Idrætsrådet kan også udføre administrative opgaver og servicere foreningerne. Det kan være fordeling af lokaler, administration af tilskudsordning, redigering eller udarbejdelse af ekstern kommunikation, eventuelt en hjemmeside og endeligt kan de vejlede omkring personaleadministration, ansættelsesforhold i foreningerne. Det kræver at Idrætsrådet har en egentlig administration med ansat personale.

Vi har faktisk søgt fritidsudvalget om at få økonomi så vi selv kunne ansætte en medarbejder, da vi synes, at ressourcerne i Forvaltningen er alt for få. Vi får flere klager over den langsommelige eller manglende sagsbehandling der er i Forvaltningen. Det er vores opfattelse, at Slagelse meget gerne vil tale om idrættens som en vigtig del af kommunens politik, men at der ikke sættes tilstrækkeligt med ressourcer bag de fine ord. Vi har i den grad brug for en velbemandet Fritidsforvaltning, hvor der er rum til både at servicere jer som foreninger, samt at udvikle projekter til gavn for idrætten i Slagelse Kommune. Hvordan vi kommer dertil skal Slagelse kommune beslutte, men definitionen af Idrætsrådet opgaveportefølje, skal under alle omstændigheder ske i et samarbejde imellem Fritidsdvalget, forvaltningen og Idrætsrådet og respekteres af alle parter.

Det er ikke lykkedes for os. endnu

Vi har overvejet at foreslå jer at vedlægge idrætsrådet, men er kommet til den konklusion, at Slagelse kommune fortjener et velfungerende Idrætsråd.

Vi har indgået en formel samarbejdsaftale med Fritidsudvalget i Slagelse Kommune om samarbejdet med idrætsrådet. Aftalen burde sikre, at Idrætsrådet bliver hørt i alle væsentlige og principielle sager i forhold til idrætslivet, forinden disse sager behandles i fritidsudvalget eller byrådet.

Desværre må vi konstatere at det ikke rigtigt at lykkedes os at få operationaliseret aftalen og dermed få etableret et bæredygtigt samarbejde med Fritidsudvalg og Forvaltning.

Slagelse Idrætsråd er som I =ed en paraplyorganisation for kommunens idrætsforeninger. Som sådan skal vi samarbejde med det politiske niveau og forvaltningen. Vi skal i den sammenhængvaretage foreningernes interesser, men hvordan sikrer vi os at I som repræsenterer foreningerne kender vores eksistens?

Da vi blev etableret 3 år tilbage på et velbesøgt stormøde, besluttede vi at vi at søge Slagelse Kommune om driftstilskud og derved undgå at opkræve kontingent hos klubberne. Dette gjorde vi for at undgå en masse administration, men nu stiller vi os selv spørgsmålet om et betalingsforhold imellem os og jer faktisk kunne have bidraget til tættere relationer.

Vi har i bestyrelsen drøftet om at indføre kontingent til Idrætsrådet. Fordelen ville være at vi sikre et positivt tilvalg af medlemskab hos foreningerne. Med mange dokumenterede medlemmer ville vi måske stå stærkere overfor det politiske udvalg. En anden fordel ville være, at vi hele tiden ville være opdaterede med kontaktinformationer om foreningerne.

Ulempen er at det giver en masse administration, at skulle registrere foreningerne og opkræve kontingent. Vi vil gerne løbende have informationer om jeres foreninger i form af kontaktoplysninger, medlemsoplysninger etc. Det kunne støtte kommunikationen imellem os og jer en hel del. Vi vil derfor overveje at stille et forslag om indførelse af kontingent til næste år, men vil rigtigt gerne høre jeres opfattelse af spørgsmålet.

Det specifikke

I slutningen af 2007 startede vi i samarbejde med DIF og Slagelse Kommune et idrætslederakademi. Dette blev afviklet =ver 9 gange med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra nogle af vores foreninger. akademiet, der blev økonomisk støttet af Slagelse Kommune, blev evalueret rigtigt positivt af deltagerne og det blev besluttet at tilbyde jer endnu et akademi, således at flere foreninger kunne få glæde heraf. Det blev aftalt imellem DIF, forvaltningen og SIR at programmet skulle udvikles og markedsføres i fællesskab. Desværre glemte forvaltningen at inddrage os i arbejdet og markedsføringen blev foretaget alt for sent, så kurset måtte aflyses, p.g.a. for få tilmeldinger.

Medlemstilskuddet til vores foreninger er blevet bevaret på samme høje niveau som sidste år. Det er til navn for foreningernes arbejde, og vi er alle meget glade over at det kan fastholdes.

Det er også rigtigt positivt at Her er kommet gang i nogle anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Her tænker jeg på bygningen af atletikstadion i Korsør og på etableringen af kunstgræsplænen i Sørby. Nu venter vi spændt på resultatet af facilitetsundersøgelsen som =DU er i gang med at udarbejde over idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, samt på hvorledes resultaterne af denne vurderes af vores politikere og embedsfolk. Vi anser såvel udvikling af området som vedligeholdelse af eksisterende faciliteter som meget væsentligt.

Mht. facilitetsudvikling har der også været lavet research i forhold til en udbygning af Slagelse Kommunes svømmehaller samt flytning af grønne baner i Slagelse. Vi håber meget, at der vil blive lavet nogle helhedsorienterede vurderinger af de forslag, der er udarbejdet, =g at vi kan undgå at der går gammeldags sognerådspolitik i beslutningerne.

Ud over samarbejdet med klubberne og Slagelse Kommune har SIR også andre berøringsflader:

Niels Christiansen, tidligere bestyrelsesmedlem i SIR, har siddet i Landudvikling Slagelse som idrættens repræsentant. Hans deltagelse i dette forum skulle sikrer at idrætten indtænkes i de initiativer der tages. Der skal i slutningen af april være nyvalg til bestyrelsen, og vi håber fortsat at kunne få indflydelse med en repræsentant der.

Vi har en plads i Sports Team Slagelses bestyrelse, og sikrer hermed en sammenhæng imellem de tiltag der =ker på eliteområdet i forhold til SIR.

Jeg er netop genvalgt til DIF’s Repræsentantskab, som regionens repræsentant for idrætsrådene i region Sjælland. Vi har i SIR besluttet, at vi forhold til den landsdækkende idrætspolitik fortsat vil være synlige. Derfor stillede SIR =gen i år mig op til posten som Region Sjællands repræsentant, hvor jeg blev valgt for endnu en 1 års periode. Vi søger herigennem på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber og sætte fokus på Slagelse Kommune.

DIF laver også nogle rigtig gode og inspirerende møder, som vi alle i Idrætsrådene i Danmark inviteres til og kan drage nytte af i det idrætspolitiske arbejde

Fremtid

For at slutte hvor jeg startede, så ser vi optimistisk på fremtiden. Der er ansat en ny chef for vores forvaltning, som forhåbentligt kan tiltrække de nødvendige ressourcer til at understøtte og ikke mindst at udvikle vores område.

Vi står over for et kommunalvalg, hvor det bl.a. er op til os at få politikerne til at sætte idrætten på dagsordenen. Vi har sørget for at I allerede i aften kan få stillet de spørgsmål til kandidaterne som ligger jer på sinde.

Det er vores helt klare overbevisning, at der i også i de kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen og energien er i klubberne hvis de bliver støttet i en positiv ånd.

Vi vil fra SIR gøre hvad vi kan =or at komme til at fungere som den demokratiske paraplyorganisation, der i konceptet er lagt op til fra DIF’s side.

Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.slagelseidraetsraad.dk. Derudover har vi samlet de af jeres e-mailadresser vi har kunnet finde, hvilke vi vil bruge i kommunikationen fremover.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til vores øvrige samarbejdspartnere, herunder politikere og forvaltning.

Endeligt vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i året der gik .

Vibeke Toft Müller,

formand for SIR

http://www.sir2006.dk/index.php?id=1

Referat af repræsentantskabsmøde

24. april 2008

Gerlev Idrætshøjskole

Action

Hvad

1

Valg af dirigent

Jens Grønkjær

2

Konstatering af medlemmernes repræsentation

Der var mødt 33. repræsentanter for klubberne

3

Bestyrelsens beretning

VTM aflagde beretning om det første år i SIR. Beretningen er lagt ind som selvstændigt punkt under Repræsentantskabsmøde

Der var en del kommentarer til beretningen – men den blev godkendt.

4

Regnskab

Regnskabet blev præsenteret af Ove Sandholdt.

Årets overskud var kr. 6.499,08

Regnskabet er revideret og der var ingen bemærkninger fra de fremmødte medlemmer.

5

Præsentation af medlemsforeninger

Alle medlemsforeningerne præsenterede sig kort

6

Indkomne forslag

ingen

7

Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse:

 • Vibeke Toft Müller
 • Michael Sørensen
 • Ove Sandholdt
 • Gunnar Uth
 • Niels Christiansen

Var alle på valg – og blev genvalgt. Dog ønskede Niels Christiansen ikke at blive valgt til ny periode på grund af  arbejdspres. Vibeke takkede Niels for et rigtig stort stykke arbejde i udvalget, for hans store engagement..

Suppleanter:

Peter Tengsgård og Jan Møller Pedersen blev genvalgt

8

Valg af revisorer og suppleant

Revisorer og suppleant blev genvalgt

9

Eventuelt

Halskov Boldklub:

Fortalte om initiativer, klubben havde taget gennem årene. Bl.a. rygepolitik, opstilling af enarmede tyveknægte – var ikke lovligt – derfor automater i stedet for. god indtjening til klubben.

Indsamling af flasker har indbragt klubben ca. 15.000 årligt – men det må man ikke mere. L

Der var opfordring til at noget måtte gøres for at det frivillige arbejde, der lægges rundt omkring i klubberne fortsætter. Klubben har 50% af medlemmerne som indvandredre.

Hvis ønske om stadion skal fremsættes – skal det ske til  Forvaltningen/Fritidsrådet.

Firmaidrætten:

Der er udsendt en avis sammen med Ugenyt ( 60.000 eksemplarer) .  Der sker noget i Slagelse Kommune !

10

Uddeling af ”Du gør en forskel pris”

Indstilling skal ske via hjemmesiden

Slagelse Motorcros: Jesper Rasmussen fik prisen på kr. 5.000

Jens Grønkjær fortalte om det 6-årige projekt fodboldklubben har gang. Det lyder som et rigtig spændende projekt med store visioner. Tilladelsen fra DBU er givet. Men nyt navn  i stedet for ”FC Sjælland” skal findes. Målet er, at SBI ligger i 1. div. i 2009.

Michael Gudtmann fortalte om hans arbejde i SportsTeamSlagelse. Der er uddelt 525.00 kr. i 2007. Slagelse kommune giver 300.000 kr. i tilskud til uddeling.

Lis Tribler havde et spændende indlæg på mødet om arbejdet i breddeidrætsudvalget.

-/bm

Beretning SIR 2008.

SIR har nu eksisteret i 2 år, og når jeg ser tilbage på det år, der netop er gået, synes jeg at udviklingen er gået langsomt, og at resultaterne har været få.

I SIR’s bestyrelse har vi arbejdet med organiseringen af idrætten i den nye kommune. Vi har haft mange frugtbare diskussioner og er kommet videre i den proces, der betyder, at vi kan se kommunen som én samlet størrelse.

Vi har ihærdigt forsøgt at få et samarbejde med vores politiske udvalg – Fritidsudvalget – men det har været svært. Jeg tror at det skyldes at ikke alle politikerne kender traditionen med at have en paraplyorganisation som samarbejdspartner. Selv om SIR og Fritidsudvalget i maj måned sidste år, underskrev en samarbejdsaftale, er denne ikke blevet respekteret, og SIR har ikke haft de muligheder for at rådgive udvalget og repræsentere idrætten som ligger i konstruktionen med en paraplyorganisation. Udvalget er gået uden om SIR i mange sager, og der hvor emner er blevet sendt til høring hos SIR, har vi sjældent eller slet ikke fået feed-back på vores høringssvar.

Denne mangel på samarbejde havde den konsekvens, at da Fritidsudvalget inviterede SIR til møde i februar måned i år, foreslog vi at SIR blev nedlagt, så Forvaltning og politikere selv kunne udpege de repræsentanter fra idrætten, de havde brug for i forskellige sammenhænge.

På dette møde fik vi fra Forvaltningens side medhold i at vi havde haft dårlige arbejdsbetingelser. Politikerne i Fritidsudvalget udtrykte et klart ønske om at SIR skulle fortsætte sit arbejde, og vi har nu den aftale, at vi efter dette repræsentantskabsmøde skal gennemgå samarbejdsaftalen med Forvaltningen og finde en form som kan give os den fornødne opbakning. Vi ser således frem til bedre arbejdsforhold for SIR i det kommende år.

Hvorfor skal en kommune som Slagelse så have et Idrætsråd?

I en kommune af denne størrelse er der heldigvis en stadig udvikling på idrætsområdet. Der skal vedligeholdes og nyetableres, hvilket giver behov for prioritering. Idrætsrådet er den politiske organisation, der skal sikre at politikerne får belyst forskellige vinkler i forhold til de beslutninger der skal tages.

Der nedsættes forskellige udvalg som skal rådgive politikerne. Hvis SIR er repræsenteret i disse udvalg er det vores opgave at sikre at alle interessenter bliver hørt. Eksempelvis problemstillingen omkring det nye sygehusbyggeri på fodbold- og hockeybanerne midt i Slagelse. I første omgang nedsattes et udvalg af økonomiudvalget til at udpege et velegnet område til nyetablering af grønne baner. Her var kun SB&I repræsenteret. Det gav selvfølgeligt straks reaktioner til SIR i form af spørgsmål fra andre berørte klubber, om hvorfor de ikke var repræsenteret. Det er vigtigt at politikerne lærer at indtænke paraplyorganisationen i disse faser. Når først en specialplanlægning af en svømmehal eller nogle fodboldbaner skal udarbejdes er det ikke os som idrætspolitikere, men derimod specialisterne der skal til, og dem har vi mange af i jeres klubber.

SIR har også andre opgaver af repræsentativ karakter.

 • Jeg sidder i DIF’s Repræsentantskab, som regionens repræsentant for idrætsrådene i region Sjælland. Vi har i SIR besluttet at vi forhold til den landsdækkende idrætspolitik fortsat vil være synlige. Derfor stillede SIR igen i år mig op til posten som Region Sjællands repræsentant, hvor jeg blev valgt for en 2 års periode. Vi søger herigennem på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber og sætte fokus på Slagelse Kommune.
 • Niels Christiansen sidder i Landudvikling Sjælland som idrættens repræsentant. Hans deltagelse i dette forum sikrer at idrætten indtænkes i de initiativer der tages.
 • Jeg sidder med i Sports Team Slagelses bestyrelse, og sikrer hermed en sammenhæng imellem de tiltag der sker på eliteområdet i forhold til SIR.
 • Niels og jeg sidder som Idrættens repræsentanter i Fritidsrådet. I relation til Fritidsrådet er jeg nødt til at knytte en kommentar. Vi har fra SIR en klar mening om, at det er nødvendigt, at vi er tættere på Fritidsudvalget end pladsen i Fritidsrådet giver mulighed for. Vi vil gerne have mulighed for løbende at have en dialog med udvalget, når der er væsentlige ting på dagsordenen. Vi er klart den største gruppe inden for fritidsområdet, idet vi repræsenterer ca. 25.000 mennesker organiseret i 125 foreninger. Dette synspunkt er der nu blevet lyttet til i Fritidsudvalget, og alt tyder på at vi fremover vil få mulighed for en tættere dialog med udvalget. Vi håber at det reelt er lykkedes at blive accepteret, som jeres repræsentanter af vores politikere, og vi kan mærke at flere og flere foreninger gør brug af SIR som foreningernes repræsentanter. Det er en rigtig positiv udvikling.

Vi har i det forgangne år haft en tæt kontakt til DIF omkring arbejdet i vores idrætsråd. Vi har haft en temadag, hvor en af DIF’s konsulenter har inspireret os som bestyrelse, til hvordan vi kan gøre vores arbejde bedre.

DIF har også i samarbejde med SIR og Slagelse Kommune planlagt og gennemført det kursus der hedder Idrættens Lederakademi, Der er et kursus over 9 gange der startede i november og afsluttes i maj måned – et kursus som blev tilbudt til alle kommunens idrætsforeninger og som 10 foreninger tog imod.

SIR besluttede at bakke op omkring STS’s ansøgning om at Slagelse kunne blive eliteidrætskommune i Team Danmark regi. På trods af mange timers arbejde med ansøgningen lykkedes det ikke. Selv om vi fik afslag pga. manglende faciliteter samt manglende potentiale i de TD støttede idrætsgrene, fik vi noget ud af det i idrætten. Der blev budgetteret med en idrætskoordinator i Forvaltningen og den stilling er netop ved at blive besat i disse dage. Lad os håbe at vi derigennem får styrket vores klubber i Slagelse.

Det er vores helt klare overbevisning, at der i det kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen hos klubberne er til stede, så nu skal organiseringen bringes på plads. Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.slagelseidraetsraad.dk.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til politikere og embedsmænd for samarbejdet i året der gik, med håbet om at det vil være mere frugtbart i året der kommer.

Endeligt vil jeg gerne samt mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i året der gik

Vibeke Toft Müller,

formand for SIR

Referat af repræsentantskabsmøde

24. april 2007

Gerlev Idrætshøjskole

1
Valg af dirigent

Poul Hangler blev valgt til dirigent

2

Konstatering af medlemmernes repræsentation

Der var mødt 25 stemmeberettigede

3

Bestyrelsens beretning

VTM aflagde beretning om det første år i SIR. Beretningen er lagt ind som selvstændigt punkt under referater

4

Regnskab

Regnskabet blev præsenteret af Ove Sandholdt.

Årets overskud var kr. 1.197,40

Regnskabet er revideret og der var ingen bemærkninger fra de fremmødte medlemmer.

5

Præsentation af medlemsforeninger

Alle medlemsforeningerne præsenterede sig kort

6

Fastsættelse af kontingent

SIR søger og vil få midler fra kommunen – kontingentet er derfor fastsat til 0 kr.

7

Indkomne forslag

ingen

8

Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse:

Bent Hansen
Torben Hansen
Jøren Dedenroth
Birgitte Müthel

….var alle på valg – og blev genvanlg

Suppleanter:

Peter Tengsgård og Jan Møller Pedersen blev valgt

9

Valg af revisorer og suppleant

Revisorer og suppleant blev genvalgt

10

Eventuelt

Niels Christiansen orienterede om, at VTM var valgt til DIF`s repræsentantskab. Der vælges en enkelt repræsentant fra hver region.

DIF vil uddele en gavecheck hvert år til en af de ildsjæle, der gør en forskel i det frivillige arbejde. Indstillingen/ansøgningen vil komme til at ligge på SIR`S hjemmeside – men det første år har bestyrelsen valgt. I år blev det Lis Hansen (repræsenteret ved Inge) Lis har på 15 år har formået at bringe medlemstallet fra 15 til 200 i Eggeslevmagle Idrætsforening for 60+. Inge takkede mange gange for prisen og de flotte ord.

Skælskør Hallen holder 25 års jubilæum i oktober.

DR1 lukker ned for sportsudsendelserne. Hvad kan vi gøre? Det blev anbefalet, at vi samlet skulle rette henvendelse til Kulturministeren

Flere af repræsentanterne for de fremmødte klubber havde kommentarer og betragtninger til det fremtidige arbejde i den nye storkommune – og med SIR.

Lis Bager udtrykte på politikernes vegne tillid til at de kunne få et godt fremtidigt samarbejde med SIR. ”Selv en svær fødsel kan gi et smukt barn” var hendes kommentar.

Claus Hansen fra Skælskør Sportsfiskerforening siger ”kør” til bl.a. eliteidræt – ”det smitter”

Kaj Ulrich havde spørgsmål til forvaltningen – men der afholdes møde snart – hvorfor resultat af dette møde afventes, da det forventer at gi svar på mange af de sp. der er.

Niels O havde et kort indlæg om arbejdet i storkommunen. Reformen var nok en større opgave end først antaget.  Men holdningen er, at det ikke var gået helt skidt. Der er skabt samarbejdsrelationer, Der er beslutninger, der skal skæres til. Forvaltningen opfordrer til, at vi sammen løser opgavene ikke blot påpeger disse. Der er taget hul på fritidspolitikken – men stort arbejde venter forude. Der afholdes orienteringsmøde den 22. maj. Niels o indrømmede at han gerne så en Idrætsbørneinstitution her på Gerlev.

Ansøgning til ”Eliteidrætskommune” er lavet. Vort oplæg bliver mindst lige så godt som det, de andre har. Niels O udtrykte at tilskudspolitikken på lokaleområdet ikke altid er mest hensigtsmæssigt.. Medlemstilskuddet skal udvides – aldersmæssigt for 0-25 år. Håb om budgetterne på det område kan udvides.

Niels O Sluttede sit indlæg med en positiv historie om Eggeslevmagle, der selv har stået for renovering af omklædningsrum/forsamlingshus.

Flere af foreningerne havde kommentarer og bemærkninger til indlægget, bl. a. forslag om at ændre tilskud til 60+

Der blev opfordret til at al korrespondance fra forvaltningen til klubberne skulle ske pr. mail.

Poul Hangler, konsulent i DGI afsluttede repræsentantskabsmødet med et inspirerende indlæg om Idrætsklubbernes situation i Danmark efter kommunesammenlægningen og om de udfordringer og muligheder, der er for Idrætsklubberne i fremtidens Danmark.

Antallet af idrætsudøvere er stigende – men udenfor foreningerne. Folk vil selv bestemme hvornår de vil dyrke idræt. Jogging og styrketræning er eksploderet – hvor medlemmer i andre idrætsgrene er faldende. Det er derfor nødvendigt vi i klubberne lærer at tænke anderledes. Det skal være attraktivt for de unge at være idrætsleder. Det vil udvikle og gi ekstra plusser i et fremtidigt CV. Indlægget satte mange tanker i gang. Hvad kan vi gøre anderledes, hvad kan vi i klubberne gøre for de kommende ledere osv.

-/bm

Det første år for SIR er gået, og når jeg ser tilbage på året, der gik, synes jeg på den ene side, at vi har nået mange ting, og på den anden side at det er gået meget langsomt, og at resultaterne har været få.

I SIR’s bestyrelse har vi fra dag et arbejdet med organiseringen af idrætten i den nye kommune. Vi har haft mange frugtbare diskussioner og er kommet rigtigt langt i den proces, der betyder, at vi kan se kommunen som én samlet størrelse.

Vi har allerede fra september 2006 forsøgt at få en dialog med vores politiske udvalg, men der må vi nok erkende, at vi var alt for tidligt ude, hvilket gav en lidt uheldig start på vores samarbejde. Politikerne var på det tidspunkt slet ikke klar til at indgå i en dialog med os, som foreningernes paraplyorganisation SIR, og tage stilling til principperne for fordeling af de kommunale ressourcer.

Vores stemme blev heller ikke hørt, da vi udtrykte ønske om at få et Folkeoplysningsudvalg. Vi måtte nøjes med et Fritidsråd, et råd – helt uden budget – som Fritidsudvalget kan høre, hvis man ønsker det. I Fritidsrådet sidder der 2 fra oplysningsforbundene, 2 fra BUS, 2 fra handikaporganisationerne, 2 fra de uorganiserede foreninger, 2 fra Fritidsudvalget og så 2 fra SIR.

SIR’s repræsentanter i Fritidsrådet er SIR’s næstformand Niels Christiansen og undertegnede. Formand for Fritidsrådet er Sanne Salomonsen fra oplysningsforbundene, mens Niels fra SIR er næstformand.

Hovedopgaven i Fritidsrådet i øjeblikket er at udarbejde et oplæg til en Fritidspolitik, herunder en idrætspolitik. Det er Fritidsudvalgets mål, at have en fritidspolitk klar til politisk godkendelse omkring nytår.

Vi har fra SIR en klar mening om, at det er nødvendigt, at vi er tættere på Fritidsudvalget end pladsen i Fritidsrådet giver mulighed for. Vi vil gerne have mulighed for løbende at have en dialog med udvalget, når der er væsentlige ting på dagsordenen. Vi er klart den største gruppe inden for fritidsområdet, idet vi repræsenterer ca. 25.000 mennesker organiseret i 125 foreninger.

Dette synspunkt er der nu blevet lyttet til i Fritidsudvalget, og alt tyder på at vi fremover vil få mulighed for en tættere dialog med udvalget. Vi er blevet accepteret, som jeres repræsentanter af vores politikere, og vi kan mærke at flere og flere foreninger gør brug af SIR som foreningernes repræsentanter. Det er en rigtig positiv udvikling.

I en nydannet kommune hvor der skal nyorganiseres, nytænkes, nyetableres o.s.v. er der brug for en stærk og velbemandet Forvaltning. Vi har fra flere måneder før 1. januar og igennem hele første kvartal været forstående og overbærende i forhold til Forvaltningens manglende ressourcer, der har været årsag til at de ikke har kunnet leve op til de mange opgaver de stilles overfor.

På sidste møde i Fritidsrådet blev det besluttet at prøve at gøre ledelsen opmærksom på at de arbejdsopgaver der ligger i Forvaltningen er større end personalet kan klare. Der har været rigtigt mange klager over Forvaltningen, og vi synes derfor, at det er rimeligt at gøre ledelsen klart, at situationen er uholdbar. Forvaltningens samarbejdspartnere er bl.a. de frivillige, og hvis de hele tiden skal løbe ind i en overbelastet Forvaltning, mister vi vores ildsjæle og det vil være synd for os alle.

 En anden samarbejdspartner er politikerne. Politikerne vil gerne lave en fritidspolitik, men hvis ikke der er nogen til at skrive den, bliver den jo ikke til noget. Hvis ikke der kommer styr på fordelingspolitikker, den kommunale hjemmeside og idrætfaciliteterne, kan vi som brugere slet ikke overskue vores eget område. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til Slagelse Kommune om at styrke Fritidsforvaltningen.

SIR er også politikernes samarbejdspartner, når der skal prioriteres indenfor anlægsinvesteringer. Derfor vil vi meget gerne modtage de ønsker og behov, I har i klubberne, så vi kan prøve at danne os et overblik over området. Jeg ved at I snarest vil blive tilskrevet af Slagelse Kommune vedr. dette, så I må endelig bruge lidt tid og energi på at argumentere for de behov I måtte have.

SIR har en repræsentant i Sports Team Slagelse. Sports Team Slagelse understøtter klubber, der har eliteidrætsudøvere eller kandidater. Slagelse Kommune har valgt at fortsætte støtten til STS i den nye kommune med kr. 300.000. Derudover er der 12 erhvervssponsorer, der hver især giver 50.000kr. Det er klart vores opfattelse, at eksistensen af STS, som en kommunalt og privat sponseret organisation, giver udtryk for, at der er opbakning til såvel eliteidrætten som breddeidrætten i Slagelse Kommune.

Vi er i SIR af den overbevisning, at idrætten vil komme til at spille en endnu større rolle i fremtidens Slagelse. Vi gør vores bedste for at holde jer alle orienterede om vores aktiviteter. I kan følge med i SIR’s arbejde på vores hjemmeside www.sir2006.dk.

I forhold til den landsdækkende idrætspolitik, har vi i SIR besluttet at vi vil være synlige. Derfor stillede SIR mig op til posten som Region Sjællands repræsentant i Danmarks Idrætsforbunds Repræsentantskab, hvor jeg blev valgt ind. Vi søger således på en aktiv og konstruktiv måde at indgå i den idrætspolitiske debat, og herigennem at være med til at skabe de bedste rammer for vores klubber i Slagelse Kommune.

Via Sports Team Slagelse er vi i øjeblikket involveret i udarbejdelsen af en ansøgning til Team Danmark om at gøre Slagelse til en af Danmarks 20 elitekommune. Projektet er endnu kun i startfasen idet ansøgningen ikke har været til politisk godkendelse i Slagelse Byråd. Vi håber at få en sådan godkendelse igennem inden sommerferien.

Det er vores helt klare overbevisning, at der i det kommende år vil ske meget på idrætsområdet i Slagelse Kommune. Viljen er tilstede, så nu skal organiseringen bringes på plads. Det er derfor vigtigt at vi fra foreningerne bruger hinanden og trækker i samme retning, så vi kan få det maksimale ud af at idrætten er velanset og nødvendig i forhold til andre indsatsområder.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Gerlev Idrætshøjskole for den store gæstfrihed de udviser ved velvilligt at lægge lokaler til alle vore møder.

Også tak til politikere og embedsmænd for samarbejdet i året der gik.

Endeligt vil jeg gerne takke pressen for et godt samarbejde, samt mine bestyrelseskolleger, som alle bidrager til gode og effektive bestyrelsesmøder, i en rar atmosfære.

Vibeke Toft Müller, formand for SIR